Tutkimustuloksia Arandan ja Muikun matkoilta

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen me­ren­tut­ki­mus­a­luk­set Aranda ja Muik­ku tut­ki­vat alku­ke­sän ja lop­pu­ke­sän mat­koil­laan Suo­men­lah­den, var­si­nai­sen Itä­me­ren, Saa­ris­to­me­ren ja Poh­jan­lah­den hap­pi- ja ra­vin­ne­ti­lan­net­ta sekä plank­ton­e­li­ös­töä ja poh­ja­e­läi­miä.

Suo­men­lah­den avo­me­ren sy­vien poh­jien hap­pi­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt vii­me vuo­des­ta. Jo Arandan alku­ke­sän tut­ki­mus­mat­kan tu­lok­set osoit­ti­vat, että Suo­men­lah­den suo­lai­suus­ker­ros­tu­nei­suus oli vah­vis­tu­nut, mikä oli hei­ken­tä­nyt hap­pi­ti­lan­net­ta. Näil­lä pai­koil­la myös poh­ja­e­läin­yh­tei­söt oli­vat taan­tu­neet vii­me vuo­des­ta. Elo­kuun tut­ki­mus­mat­kal­la to­det­tiin sa­moil­la alu­eil­la ha­pen ku­lu­neen lop­puun poh­jan lä­hei­sis­sä vesi­ker­rok­sis­sa. Vi­ron ran­ni­kon puo­lei­sil­la ha­vain­to­a­se­mil­la ha­vait­tiin muo­dos­tu­neen rik­ki­ve­tyä.

Poh­jan­lä­hei­sen ve­den fos­fo­ri­pi­toi­suus on Suo­men­lah­del­la nous­sut vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na sa­moil­la alu­eil­la, joil­la hap­pi oli las­ke­nut. Eten­kin Suo­men­lah­den kes­ki­o­sas­sa mi­tat­tiin kor­kei­ta fos­fo­ri­pi­toi­suuk­sia ver­rat­tu­na kym­me­nen vii­me vuo­den yleis­ta­soon. Pää­osin Suo­men­lah­den fos­fo­ri­pi­toi­suu­det jäi­vät kui­ten­kin vii­me vuo­si­kym­me­nen alun ja puo­li­vä­lin huip­pu­lu­ke­mis­ta.

Suo­men­lah­den sy­vien alu­ei­den hap­pi­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­nen nä­kyi myös SYKEn me­ren­tut­ki­mus­alus Mui­kun ha­vain­to­pai­koil­la. Ko­ko­nai­suu­te­na Suo­men­lah­den ran­nik­ko­ve­sien poh­jien ja poh­ja­e­läin­yh­tei­sö­jen tila oli vii­me­vuo­ti­sen kal­tai­nen. Vaik­ka poh­ja­e­läi­miä esiin­tyy ulko­saa­ris­tos­sa koh­ta­lai­sen run­saas­ti, ovat Suo­men­lah­den poh­ja­e­läin­yh­tei­söt edel­leen mo­nin pai­koin vähä­la­ji­sia. Useim­mat huo­no­kun­toi­set poh­jat si­jait­si­vat edel­lis­vuo­sien ta­paan meri­a­lu­een itä- tai län­si­osan sisä­saa­ris­tos­sa.

Le­vien mää­rä oli elo­kuus­sa Suo­men­lah­del­la lä­hel­lä vii­me vuo­den ta­soa. Pi­dem­mäl­lä aika­vä­lil­lä po­si­tii­vi­nen ke­hi­tys on kui­ten­kin jat­ku­nut. Hei­nä-elo­kuun kes­ki­mää­räi­set levä­mää­rät ovat nyt sel­väs­ti alem­mal­la ta­sol­la kuin vie­lä va­jaa vuo­si­kym­men sit­ten. Sel­vin­tä ale­ne­mi­nen on ol­lut meri­a­lu­een itä­o­sas­sa.

Saa­ris­to­me­rel­lä le­vien mää­rä ei ole enää vii­me vuo­si­na kas­va­nut 2000-lu­vun alun kor­keim­mil­ta ta­soil­ta, mut­ta toi­saal­ta myös­kään Suo­men­lah­den kal­tais­ta ale­ne­maa ei ole näh­tä­vis­sä.  Saa­ris­to­me­ren ete­lä­o­sis­sa poh­jien hap­pi­ti­lan­ne on lä­hes poik­keuk­set­ta hyvä ja poh­ja­e­läin­yh­tei­söt run­sai­ta. Meri­a­lu­een sisä­o­sis­sa on kui­ten­kin alu­ei­ta, joil­la poh­jien hap­pi­ti­lan­ne on vain koh­ta­lai­nen tai heik­ko.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013