Oras ostaa saksalaisen Hansan

Oras Oy os­taa sak­sa­lai­sen Han­sa Metallwerke AG:n, joka on hana-alan joh­ta­via yri­tyk­siä sak­san­kie­li­ses­sä Eu­roo­pas­sa. Oras ja Han­san omis­ta­ja IK Investment Partners ovat so­pi­neet Han­san siir­ty­mi­ses­tä Oras-kon­ser­niin syys­kuun lo­pus­sa. Uusi Oras Group kä­sit­tää nyt kak­si omil­la alu­eil­laan vah­vaa brän­diä, Oraksen ja Han­san.

Uu­den Oras Groupin yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to on 260 mil­joo­naa eu­roa. Se on Eu­roo­pan kär­ki­y­ri­tys, jol­la on mah­dol­li­suu­det laa­jen­tua yhä voi­mak­kaam­min kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la. Sekä Oraksen että Han­san brän­de­jä tul­laan ke­hit­tä­mään edel­leen.

Oras Groupin kon­ser­ni­joh­ta­ja Pek­ka Kuusniemi pi­tää yri­tys­kaup­paa erit­täin tär­ke­ä­nä läpi­mur­to­na Sak­san ja Man­ner-Eu­roo­pan suu­ril­le mark­ki­noil­le: ”Oraksen vah­va koti­mark­ki­na on Poh­jois­maat, ja olem­me ha­ke­neet no­pe­aa ja te­ho­kas­ta laa­jen­tu­mis­mah­dol­li­suut­ta Man­ner-Eu­roop­paan. Sak­san mark­ki­na on kym­me­nen ker­taa Suo­mea suu­rem­pi ja lä­hes vii­des­osa koko Eu­roo­pan mark­ki­nois­ta. Yri­tys­osto kak­sin­ker­tais­taa kon­ser­nin koon ja mark­ki­na-ase­mam­me vah­vis­tu­vat olen­nai­ses­ti. Meil­lä on hy­vät edel­ly­tyk­set myyn­nin kas­vat­ta­mi­seen. Han­sal­la on Man­ner-Eu­roo­pas­sa hy­vin vah­va ase­ma, kii­tet­ty laa­tu ja ar­vos­tet­tu brän­di. Maan­tie­teel­li­ses­ti Han­sa täy­den­tää Oras­ta erin­o­mai­ses­ti. Näen täs­sä rat­kai­sus­sa Oras Groupin tu­le­vai­suu­del­le suu­ria mah­dol­li­suuk­sia. Tie­dos­tam­me myös hy­vin nöy­rin mie­lin sen, että kah­den yhtä suu­ren yri­tyk­sen su­ju­va ja uut­ta voi­maa luo­va yh­dis­tä­mi­nen on vaa­ti­va teh­tä­vä.”

Kuva: Oras Oy

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013