Kemijoki Oy selvittää uutta toimintamallia

Kemi­joki Oy:n hal­li­tus on päät­tä­nyt aloit­taa sel­vi­tys­työn mah­dol­li­ses­ta uu­des­ta toi­min­ta­mal­lis­ta, jon­ka to­teu­tu­es­sa Kemi­joki os­tai­si mer­kit­tä­vän mää­rän ny­kyi­sis­tä toi­min­nois­taan pal­ve­lu­toi­mit­ta­jil­ta. Hal­li­tus on li­säk­si päät­tä­nyt koko hen­ki­lös­töä kos­ke­van yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­pro­ses­sin aloit­ta­mi­ses­ta.

Mi­kä­li hal­li­tuk­sen käyn­nis­tä­män sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la pää­tet­täi­siin uu­teen toi­min­ta­mal­liin siir­ty­mi­ses­tä, alus­ta­van ar­vi­on mu­kaan noin 90–120 Kemi­joki Oy:n pal­ve­luk­ses­sa ole­vaa hen­ki­löä siir­tyi­si va­lit­ta­vien so­pi­mus­kump­pa­nei­den pal­ve­luk­seen.

Suun­ni­tel­lus­sa uu­des­sa toi­min­ta­mal­lis­sa Kemi­joki Oy oli­si vesi­voi­ma­tuo­tan­non ti­laa­ja- ja asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio, joka hank­ki­si tar­vit­ta­vat pal­ve­lut yh­ti­ön ulko­puo­lisilta pal­ve­lu­toi­mit­ta­jil­ta. Toi­min­ta­mal­lin ta­voit­tee­na oli­si li­sä­tä Kemi­joki Oy:n kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja jous­ta­vuut­ta. Alus­ta­va­na ta­voit­tee­na oli­si saa­vut­taa ar­vi­ol­ta 4−6 mil­joo­nan eu­ron vuo­tui­set kus­tan­nus­sääs­töt.

”Nyt käyn­nis­tet­tä­vän sel­vi­tys­työn taus­tal­la ovat Kemi­joki Oy:n mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­ty­neet in­ves­toin­ti­tar­peet. Suu­rim­mil­la voi­ma­lai­tok­sil­lam­me on to­teu­tet­tu vuo­si­na 1996−2011 mit­ta­va te­hon­nos­to- ja pe­rus­kor­jaus­oh­jel­ma. In­ves­toin­ti­tar­pei­den vä­hen­ty­es­sä Kemi­joki Oy:llä on tar­ve so­peut­taa toi­min­taan­sa ja kus­tan­nus­ta­so­aan vas­taa­maan yh­ti­ön toi­min­taa tu­le­vai­suu­des­sa”, ker­too Tuo­mas Ti­mo­nen, Kemi­joki Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Kuva: Kemi­joki Oy

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013