Kangasvuoren vesitornisortuman tutkinta valmistui

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on saa­nut pää­tök­seen 3.11.2012 Jy­väs­ky­län Kan­gas­vuo­res­sa sor­tu­neen vesi­tor­nin tut­ki­muk­set.

Vesi­tor­ni sor­tui, kos­ka sen säi­lö­osan ala­reu­nas­sa ol­lut suu­ri ren­gas­mai­nen palk­ki jän­ne­pu­nok­si­neen kat­ke­si. Vesi­tor­nin sor­tu­mi­sen myö­tä eri­lai­sia be­to­ni­e­le­ment­te­jä len­si maas­toon.  On­net­to­muu­des­sa ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Pai­kal­le hä­ly­tet­ty­jen vi­ran­o­mais­ten teh­tä­väk­si jäi on­net­to­muus­pai­kan eris­tä­mi­nen ja sen var­mis­ta­mi­nen, ett­ei ke­tään ol­lut jää­nyt sor­tu­nei­den osien alle.

Vesi­tor­ni oli ra­ken­net­tu vuon­na 1976 ja sen ra­ken­ta­mi­ses­sa oli käy­tet­ty jän­ne­me­ne­tel­mää, jon­ka pit­kä­ai­kais­kes­tä­vyy­des­tä ei ol­lut tie­to­ja. Me­ne­tel­mäs­sä käy­tet­tiin lu­jis­ta te­räk­sis­tä koos­tu­via suu­ria jäl­ki­jän­ni­tet­ty­jä jän­ne­pu­nok­sia. On­net­to­muu­den syy­nä oli te­räs­be­to­ni­sen pal­kin kat­ke­a­mi­nen, joka syn­tyi vii­väs­ty­neen vety­mur­tu­man myö­tä. Vety­mur­tu­ma täs­sä ta­pauk­ses­sa to­den­nä­köi­ses­ti syn­tyi, kun jän­ne­te­räk­siin pää­si ruos­tu­mis­ta ai­heut­ta­vaa sade­vet­tä.

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus suo­sit­taa, että ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ja Lii­ken­ne­vi­ras­ton tu­li­si yh­des­sä kun­tien kans­sa kar­toit­taa vety­mur­tu­mal­le alt­tiit ra­ken­teet ja huo­leh­tia, että nii­den tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vat ta­hot te­ke­vät tar­vit­ta­vat tar­kas­tus- ja kor­jaus­toi­met. Pe­rus­tie­dot Suo­mes­sa ole­vis­ta vesi­tor­neis­ta tu­li­si koo­ta yh­teen, mikä mah­dol­lis­tai­si koh­den­ne­tun vies­ti­mi­sen vesi­tor­nien asi­an­mu­kai­ses­ta kun­nos­sa­pi­dos­ta, tur­val­li­suu­des­ta, hy­vis­tä käy­tän­nöis­tä, tek­ni­sis­tä on­gel­mis­ta ja nii­den rat­kai­suis­ta.

Kuva: Jy­väs­ky­län Ener­gia Oy

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013