Jätevesimäärät edelleen kasvussa pääkaupunkiseudulla

HSY:n puh­dis­ta­moi­den yh­teen­las­ket­tu tulo­vir­taa­ma kas­voi edel­li­ses­tä vuo­des­ta 9,4 pro­sent­tia. Vuo­si 2012 oli poik­keuk­sel­li­sen sa­tei­nen, min­kä vuok­si kä­si­tel­ty jäte­vesi­mää­rä oli ai­kai­sem­pia vuo­sia sel­väs­ti suu­rem­pi. 

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY puh­dis­taa yli mil­joo­nan asuk­kaan jäte­ve­det kah­del­la Suo­men suu­rim­mal­la jäte­ve­den­puh­dis­ta­mol­la Hel­sin­gin Vii­kin­mä­es­sä ja Es­poon Suo­men­o­jal­la. Puh­dis­ta­moi­den toi­min­ta vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta tu­le­vaan Itä­me­ren ym­pä­ris­tö­kuor­mi­tuk­seen.

”Huo­mi­oim­me Hel­sin­gin seu­dun vä­es­tö­mää­rän kas­vun in­ves­toin­neis­sam­me. Li­sään­ty­viin jäte­vesi­mää­riin va­rau­du­taan HSY:n mo­lem­pien puh­dis­ta­moi­den vie­mä­röin­ti­a­lu­eil­la. Olem­me par­hail­laan ra­ken­ta­mas­sa Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­moon 9. puh­dis­tus­lin­jaa, joka val­mis­tuu ke­säl­lä 2014. Myös Blominmäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mis­han­ke ete­nee suun­ni­tel­lus­ti. Puh­dis­ta­mo val­mis­tuu vuon­na 2020”, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Rai­mo In­ki­nen.

Puh­dis­ta­moi­den typ­pi­kuor­mi­tus me­reen li­sään­tyi 18,2 pro­sent­tia ja fos­fo­ri­kuor­mi­tus 22,2, pro­sent­tia vuo­teen 2011 ver­rat­tu­na, vaik­ka puh­dis­tus­tu­los on­nis­tut­tiin säi­lyt­tä­mään erin­o­mai­sel­la ta­sol­la. Ty­pen ja fos­fo­rin osal­ta ei saa­vu­tet­tu HSY:n si­säis­tä, lupa­eh­to­ja tiu­kem­paa ta­voi­te­ta­soa ku­ten vuo­si sit­ten. Pää­kau­pun­ki­seu­dun jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sen typ­pi­kuor­mi­tus Itä­me­reen oli vuon­na 2012 yh­teen­sä 1 234 ton­nia (v. 2011 1043 ton­nia) ja fos­fo­ri­kuor­mi­tus yh­teen­sä 38 ton­nia (v. 2011 31 ton­nia).

Puh­dis­tus­tu­lok­set sel­vi­ä­vät Jäte­ve­den­puh­dis­tus pää­kau­pun­ki­seu­dul­la 2012 -ra­por­tis­ta, jon­ka HSY:n hal­li­tus sai tie­dok­si ko­kouk­ses­saan 23.8.2013. Vuo­si­ra­por­tis­ta, joka löy­tyy HSY:n verk­ko­sivuilta, sel­vi­ää koko­nais­kuva jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sen toi­min­nas­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeSyys­kuu 201319.9.2013