Ansioituneita palkittiin Vesihuoltopäivillä

Vesi­lai­tos­yh­dis­tys ja sen edel­tä­jät ovat vuo­des­ta 1981 al­ka­en ja­ka­neet nu­me­roi­tu­ja kul­tai­sia an­si­o­merk­ke­jä. Merk­kien myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­si­nä ovat eri­tyi­set an­si­ot vesi­huol­lon ke­hit­tä­mi­sen hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä. An­si­o­mer­kin saa­neet hen­ki­löt ovat ol­leet poik­keuk­sel­li­sen an­si­oi­tu­nei­ta sekä alan asi­an­tun­te­mus­ta omaa­via. Vuon­na 2013 Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen hal­li­tus on myön­tä­nyt kol­me nu­me­roi­tua kul­tais­ta an­si­o­merk­kiä vesi­huol­to­pääl­lik­kö Sep­po Väli­a­hol­le, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ta­pio Tol­va­sel­le ja joh­ta­ja Mar­ket­ta Vir­ral­le.

Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen 50 -vuotisjuhlastipendi on myön­net­ty tänä vuon­na fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Min­na Kär­jel­le hä­nen pro gra­du –työs­tään ”Va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen vesi­huol­to­lai­tok­sel­le”. Sti­pen­di an­net­tiin nyt seit­se­män­nen­tois­ta ker­ran. Myön­net­tä­vän sti­pen­din suu­ruus on 2 500 eu­roa.

Vuo­den 2013 Ke­mi­ra-pal­kin­to on myön­net­ty Van­taan­joen ja Hel­sin­gin seu­dun ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Kirs­ti Lah­del­le. Kirs­ti Lah­ti ja hä­nen joh­ta­man­sa ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys on saa­nut vii­me vuo­si­na pal­jon ai­kaan Van­taan­joen alu­eel­la.

Kuva Mat­ti Sal­mi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013