Lupaava menetelmä sellu- ja paperiteollisuuden prosessi- ja jätevesien puhdistamiseen

Fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Heik­ki Särk­kä tut­ki väi­tös­työs­sään säh­kö­ha­pe­tus­tek­nii­kan käyt­töä sel­lu- ja pa­pe­ri­te­ol­li­suu­des­sa esiin­ty­vän bak­tee­ri­on­gel­man tor­ju­mi­sek­si. Tek­nii­kan avul­la eri bak­tee­ri­la­je­ja voi­daan teh­dä te­hot­to­mik­si, ja jäte­ve­sis­tä voi­daan pois­taa sul­fi­dia, sul­faat­tia pel­kis­tä­viä bak­tee­re­ja ja or­gaa­ni­sia hait­ta-ai­nei­ta.

Vesi­ym­pä­ris­töis­sä suu­rin osa bak­tee­reis­ta ei kas­va va­paas­ti ”ui­vi­na”, vaan ne kas­va­vat pin­noil­le kiin­nit­ty­nei­nä bak­tee­ri­yh­teisöinä, bio­fil­mei­nä. Eräät pa­pe­ri­ko­neel­la elä­vät bak­tee­ri­la­jit, esi­mer­kik­si Deinococcus geothermalis ja Meiothermus silvanis, ovat erit­täin te­hok­kai­ta tart­tu­maan näil­le pin­noil­le. Pa­pe­ri­ko­neil­la käy­te­tään ny­kyi­sin ke­mi­al­li­sia ai­nei­ta, biosideja, bak­tee­ri­yh­tei­sö­jen tor­jun­taan. Lain­sää­dän­tö biosidien käy­tös­tä on ki­ris­ty­mäs­sä, jo­ten on pe­rus­tel­tua ke­hit­tää uu­sia ja mah­dol­li­ses­ti myös ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­piä puh­dis­tus­tek­nii­koi­ta bio­fil­mi­on­gel­man tor­ju­mi­sek­si.

Särk­kä to­te­si säh­kö­ha­pe­tus­tek­nii­kan tap­pa­van eri bak­tee­ri­la­je­ja te­hok­kaas­ti, to­sin vaih­te­lua eri la­jien vä­lil­lä esiin­tyi riip­pu­en ha­pet­ti­mes­ta. Pa­pe­ri­teh­taan jäte­ve­sis­tä voi­tiin pois­taa myös or­gaa­ni­sia hait­ta-ai­nei­ta sekä sul­fi­dia. Säh­kö­ha­pe­tuk­sen avul­la syn­ny­tet­tiin erit­täin voi­mak­kai­ta ha­pet­ti­mia, ku­ten hydroksyyliradikaaleja, yh­des­sä joi­den­kin käy­tös­sä ole­vien biosidien kans­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin myös sel­viä ero­ja eri elekt­ro­di­ma­te­ri­aa­lien te­hok­kuu­des­sa puh­dis­tus­tu­lok­siin. Tek­nii­kal­la on pal­jon po­ten­ti­aa­lia te­hos­taa bio­fil­me­jä ai­heut­ta­vien mik­ro­bien tor­jun­taa yh­des­sä joi­den­kin ny­kyis­ten ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pien biosidien kans­sa. Säh­kö­ha­pe­tus so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti vai­ke­as­ti ha­jo­a­vien or­gaa­nis­ten hait­ta-ai­nei­den pois­ta­mi­seen jäte­ve­sis­tä, joi­hin muut käy­tös­sä ole­vat tek­nii­kat ei­vät te­hoa niin hy­vin.

Heik­ki Sär­kän väi­tös­kir­ja Electro-Oxidation Treatment of Pulp and Paper Mill Circulating Waters and Wastewaters (Sel­lu- ja pa­pe­ri­teh­tai­den kier­to- ja jäte­ve­sien kä­sit­te­ly säh­kö­ha­pe­tus­tek­nii­kal­la) tar­kas­tet­tiin tiis­tai­na 30.7.2013. Vas­ta­väit­tä­jä­nä toi­mi pro­fes­so­ri Guohua Chen, Hong Kong University of Science and Technology, Kii­na. Val­vo­ja­na toi­mi pro­fes­so­ri Mika Sil­lan­pää Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­ses­tä yli­o­pis­tos­ta.

Kuva Vesa Lai­ti­nen

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013