Vesistöjen omat mikrobit valjastetaan vähentämään rehevöitymistä

Luon­tai­siin kei­noi­hin pe­rus­tu­vaa re­he­vöi­ty­mi­sen hil­lin­tää tes­ta­taan Suo­mes­sa. Ta­voit­tee­na on saa­da eri­tyi­ses­ti sisä­ve­sien pien­puh­dis­ta­moi­den te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tua.

 Suu­ret ve­den­puh­dis­ta­mot pys­ty­vät par­haim­mil­laan­kin pois­ta­maan jäte­ve­den ty­pes­tä noin 90 pro­sent­tia. Pien­puh­dis­ta­moil­le tu­le­vas­ta ty­pes­tä huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi osa pää­tyy re­he­vöit­tä­mään ve­sis­tö­jä.  Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Lam­min bi­o­lo­gi­sel­la ase­mal­la et­si­tään nyt uut­ta rat­kai­sua ty­pen­pois­to-on­gel­maan.

”Tes­taam­me uut­ta me­ne­tel­mää, joka pe­rus­tuu ve­sis­tö­jen omaan mik­ro­bi­toi­min­taan. Osa puh­dis­ta­moi­den pur­ku­ve­des­tä oh­ja­taan ala­puo­li­sen ve­sis­tön poh­ja­ker­ros­tu­miin. Siel­lä se­di­men­tin omien mik­ro­bien toi­min­ta muut­taa pur­ku­ve­den nit­raat­ti­ty­pen typ­pi­kaa­suk­si”, sa­noo neli­vuo­ti­sen pro­jek­tin vas­tuul­li­nen joh­ta­ja pro­fes­so­ri Lau­ri Ar­vo­la.

Tut­ki­muk­ses­sa seu­ra­taan sa­mal­la, mi­ten me­ne­tel­mä vai­kut­taa ty­pen mää­rään ilma­ke­häs­sä ja kuin­ka sini­le­vät re­a­goi­vat.

Luon­non omien kei­no­jen hyö­dyn­tä­mi­nen voi vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti ala­puo­li­seen ve­sis­töön koh­dis­tu­vaa typ­pi­kuor­mi­tus­ta. Myös jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sen kus­tan­nus­ten odo­te­taan pie­ne­ne­vän, kun ke­hit­teil­lä ole­van työ­vä­li­neen avul­la ve­sien­hoi­to­toi­men­pi­tei­tä pääs­tään oh­jaa­maan ve­sis­tö­koh­tai­ses­ti.

Työ­vä­li­neen ke­hit­te­lys­sä käy­te­tään mal­lin­nus­ta, jos­sa tar­kas­tel­laan Va­na­ja­ve­den ja Por­voon­joen va­lu­ma-alu­ei­ta.

Hank­keen vas­tuu­ta­ho­na on Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Lam­min bi­o­lo­gi­nen ase­ma. Yh­teis­työ­ta­hoi­na ovat Hel­sin­gin yli­o­pis­ton fy­sii­kan lai­tos, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teen lai­tos, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus, Maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den tut­ki­mus­kes­kus, Hä­meen­lin­nan Seu­dun Vesi Oy, Ja­nak­ka­lan Vesi Oy ja Val­ke­a­kos­ken kau­pun­ki sekä Keu­ruun, Han­ka­sal­men ja Pe­tä­jä­ve­den puh­dis­ta­mot. Myös Vanajavesikeskus on hank­keen yh­teis­työ­kump­pa­ni.

Hank­keen koko­nais­ra­hoi­tus on noin 1,2 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta EU:n ra­hoi­tus­o­suus on puo­let. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö, Hä­meen Liit­to sekä Hä­meen­lin­nan Seu­dun Vesi, Ja­nak­ka­lan vesi ja Val­ke­a­kos­ken kau­pun­ki tu­ke­vat han­ket­ta yh­teen­sä 150 000 eu­rol­la.

Kuva: Mit­taus­lai­te Va­na­jan­se­läl­lä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013