Ohjeistusta puhdistamolietteen hyötykäyttöön

Uusi opas puh­dis­ta­mo­liet­teen ja haja-asu­tuk­sen jäte­vesi­liet­tei­den hyö­ty­käyt­töön on jul­kais­tu.

Opas on ensi­si­jai­ses­ti vil­je­li­jöil­le tar­koi­tet­tu tie­to­pa­ket­ti. Li­säk­si opas toi­mii oh­jee­na myös muil­le alal­la toi­mi­vil­le ta­hoil­le, ku­ten vi­ran­o­mai­sil­le, neu­von­nal­le, yri­tyk­sil­le ja vesi­huol­to­lai­tok­sil­le.

Op­paas­sa kä­si­tel­lään laa­jas­ti puh­dis­ta­mo­lie­te­poh­jais­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den so­vel­tu­mis­ta pel­to­vil­je­lyyn. Se si­säl­tää sel­ke­ät oh­jeet lan­noi­tus­suun­nit­te­luun ja liet­teen pel­to­käyt­töön. Op­paas­sa ku­va­taan ha­vain­nol­li­ses­ti liet­tei­den käyt­töön liit­ty­vä lain­sää­dän­tö ja muut eh­dot sekä ker­ro­taan puh­dis­ta­mo­liet­teen kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mis­tä ja omi­nai­suuk­sis­ta.

Puh­dis­ta­mo­liet­teen käyt­töä maa­ta­lou­des­sa oh­ja­taan useil­la sää­dök­sil­lä ja muil­la eh­doil­la. Lain­sää­dän­tö on myös muut­tu­nut vuo­sien ai­ka­na, jo­ten koo­tul­le tie­dol­le puh­dis­ta­mo­lie­te­poh­jais­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den käyt­töä kos­ke­vis­ta ny­kyi­sis­tä vaa­ti­muk­sis­ta on tar­vet­ta. Uu­den op­paan ta­voit­tee­na on tuo­da esil­le puh­dis­ta­mo­liet­teen maa­ta­lous­käyt­töä kos­ke­vat vaa­ti­muk­set koo­tus­ti, ja an­taa sel­ke­ät oh­jeet lie­te­poh­jais­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den hyö­dyn­tä­mi­seen.

Opas jul­kais­taan ai­no­as­taan säh­köi­se­nä ver­si­o­na ja se on la­dat­ta­vis­sa mak­sut­ta Agronetista,www.agronet.fi (Puh­dis­ta­mo­liet­teen käyt­tö maa­ta­lou­des­sa -opas).

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013