Talvivaara uskoo vesiongelmien helpottaneen

Tal­vi­vaa­ran Kai­vos­o­sa­ke­yh­tiö Oyj jul­kai­si 15. elo­kuu­ta osa­vuo­si­kat­sauk­sen, jos­sa nik­ke­liä ja sink­kiä tuot­ta­va yh­tiö us­koo pa­rem­paa lop­pu­vuo­teen. Tal­vi­vaa­ra on tie­dot­teen mu­kaan saa­nut ke­sän ai­ka­na suu­rim­mat vesi­ta­seen on­gel­mat ku­riin ja tuo­tan­to­pro­ses­sin­sa uu­del­leen käyn­tiin.

”Kai­vos­a­lu­eel­la ole­van yli­mää­räi­sen ve­den ai­heut­ta­mat ym­pä­ris­tö­ris­kit vä­he­ni­vät alku­vuon­na, sil­lä puh­dis­tim­me ja juok­su­tim­me noin 3 mil­joo­naa kuu­ti­o­ta alu­eel­le va­ras­toi­tua vet­tä. Myös sää­olo­suh­teet oli­vat suo­tui­sat, ja us­kom­me­kin, että suu­rim­mat vesi­ta­seen hal­lin­nan on­gel­mat ovat nyt jää­neet taak­sem­me”, sa­noo Tal­vi­vaa­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Perä.

Tal­vi­vaa­ran tu­los pu­to­si tam­mi-kesä­kuus­sa yli 40 mil­joo­naa eu­roa tap­pi­ol­le al­hai­sen nik­ke­lin hin­nan ja vesi­ta­seen haas­teis­ta joh­tu­neen tuo­tan­to­mää­rien ale­ne­mi­sen ta­kia. Yh­tiö on aloit­ta­nut ti­lan­teen joh­dos­ta te­hos­ta­mis­oh­jel­man, jol­la py­ri­tään alen­ta­maan kus­tan­nuk­sia ja li­sää­mään tuo­tan­toa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013