Muikku ja Aranda tutkimassa Itämeren tilaa

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tut­ki­mus­a­luk­set läh­ti­vät vii­me vii­kol­la pe­rin­tei­sil­le Itä­me­ren seu­ran­ta­mat­koil­leen. Muik­ku sel­vit­tää Suo­men­lah­den ran­ni­kon ja Saa­ris­to­me­ren, Aranda Suo­men­lah­den ja Itä­me­ren avo­meri­a­lu­ei­den ti­laa.

Arandan tut­ki­mus­mat­kan en­sim­mäi­nen osuus suun­tau­tuu Itä­me­ren pää­al­taal­le, Ahvenanmerelle, Sel­kä­me­rel­le ja Perä­me­rel­le. Mat­kal­la tut­ki­taan mm. meri­ve­den hap­pi- ja ra­vin­ne­ti­lan­net­ta ja plank­ton­e­li­ös­töä eri vesi­ker­rok­sis­sa. Mat­kan ai­ka­na huol­le­taan li­säk­si me­res­sä ole­via au­to­maat­ti­sia mit­ta­lait­tei­ta.

Arandan mat­kan toi­nen osuus suun­tau­tuu Suo­men­lah­del­le. Meri­ve­den hap­pi- ja ra­vin­ne­ti­lan­teen sekä plank­ton­e­li­ös­tön seu­ran­nan li­säk­si sel­vi­te­tään me­reen ker­ty­vän pie­nen muo­vi­ros­kan mää­rää ja laa­tua yh­teen­sä kym­me­nel­tä näyt­teen­otto­a­se­mal­ta yh­teis­työs­sä ruot­sa­lais­ten tut­ki­joi­den kans­sa.

Mat­kal­la tes­ta­taan myös Suo­men, Vi­ron ja Ve­nä­jän meri­ke­mi­an ja meri­bi­o­lo­gi­an näyt­teen­otto- ja ana­lyy­si­me­ne­tel­miä ja nii­den kes­ki­näis­tä ver­tai­lu­kel­poi­suut­ta. Tes­tauk­seen osal­lis­tuu ve­nä­läis­ten tut­ki­joi­den li­säk­si vi­ro­lai­nen tut­ki­mus­alus Sal­me ja vi­ro­lai­sia tut­ki­joi­ta. Tämä ver­tai­lu­tut­ki­mus on tär­keä as­kel koh­ti Suo­men­lah­ti-vuo­den 2014 yh­teis­tut­ki­muk­sia.

Arandan mat­ka on osa Itä­me­ren joka­vuo­tis­ta COMBINE-seu­ran­taa, jo­hon Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­sio HELCOMin jä­sen­val­ti­ot ovat si­tou­tu­neet. Mat­ka päät­tyy Hel­sin­kiin 30. elo­kuu­ta.

Mui­kun oh­jel­maan kuu­luu Suo­men­lah­den ja Saa­ris­to­me­ren ra­vin­ne­mää­rien, hap­pi­o­lo­jen, levä­ti­lan­teen sekä me­ren poh­jan ja poh­ja­e­läin­yh­tei­sö­jen ti­lan tut­ki­mi­nen.

Mat­kan ai­ka­na Suo­men­lah­den ran­ni­kol­ta ke­rä­tyis­tä lie­ju­sim­pu­kois­ta mää­ri­te­tään hai­tal­lis­ten ai­nei­den ker­ty­miä sekä nii­den bi­o­lo­gi­sia vai­ku­tuk­sia il­men­tä­viä bio­mark­ke­rei­ta, joi­den avul­la voi­daan ar­vi­oi­da eli­öi­den ter­vey­den­ti­laa eri alu­eil­la. Mui­kul­la me­ren ti­laa sel­vi­te­tään kaik­ki­aan noin 80 ha­vain­to­pai­kal­la. Mat­ka päät­tyy Tur­kuun 23. elo­kuu­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013