Puola aloittaa toimet Gdanskin fosforipäästöjen vähentämiseksi

Puo­lan ym­pä­ris­tö­hal­lin­to edel­lyt­tää toi­mia Fosfory-yh­ti­öl­tä Gdanskissa si­jait­se­van kip­si­ka­san fos­fo­ri­vuo­don vä­hen­tä­mi­sek­si. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö on kes­kus­tel­lut asi­as­ta Puo­lan vara­mi­nis­te­ri Beata Jaczewskan kans­sa.

Mi­nis­te­rit so­pi­vat, että he ar­vi­oi­vat toi­mien to­teu­tu­mis­ta seu­raa­van ker­ran Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­on mi­nis­te­ri­ko­kouk­ses­sa 3. loka­kuu­ta Köö­pen­ha­mi­nas­sa. Täl­löin var­mis­te­taan, että toi­met ovat riit­tä­viä. Vara­mi­nis­te­ri va­kuut­ti, että Puo­lan ym­pä­ris­tö­hal­lin­to pi­tää kip­si­kasa­on­gel­man rat­kai­se­mis­ta erit­täin tär­ke­ä­nä ja kiit­ti Suo­mea ak­tii­vi­suu­des­ta asi­an kun­toon saat­ta­mi­ses­sa.

Suomalais-puo­la­lai­nen tut­ki­mus­ryh­mä otti näyt­tei­tä kip­si­ka­so­jen vai­ku­tuk­sis­ta hei­nä­kuus­sa. Sen jäl­keen Puo­lan vi­ran­o­mai­set ovat teh­neet Gdanskissa vie­lä jat­ko­tut­ki­muk­sia vuo­don syi­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Tut­ki­mus­ten tu­lok­sis­ta ra­por­toi­daan Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­ol­le syys­kuun alus­sa.

Puo­lan ym­pä­ris­tö­vi­ran­o­mai­set te­ke­vät kip­si­ka­sas­ta ym­pä­ris­tö­ar­vi­oin­nin, min­kä poh­jal­ta ne voi­vat mää­rä­tä yh­ti­ön tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin. Vi­ran­o­mai­set edel­lyt­tä­vät muun mu­as­sa in­ves­toin­ti- ja toi­men­pide­oh­jel­maa. Li­säk­si yh­ti­öl­tä vel­voi­te­taan ai­em­paa laa­jem­paan seu­ran­ta- ja val­von­ta­jär­jes­tel­mää, jol­la var­mis­te­taan Puo­lan lain­sää­dän­nön vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen.

Kuva: Pent­ti Hok­ka­nen/YHA Kuva­pank­ki

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013