Euroopan komissio etsii ratkaisuja fosforin käytön tehostamiseksi

Eu­roo­pan ko­mis­sio ha­lu­aa kuul­la eri si­dos­ryh­mien nä­ke­myk­siä sii­tä, mi­ten fos­fo­rin käy­tös­tä voi­tai­siin saa­da ym­pä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­väm­pää.

Fos­fo­ria käy­te­tään ylei­ses­ti maa­ta­lou­des­sa, ja se on olen­nai­nen lan­noit­tei­den ja eläin­re­hu­jen ai­nes­osa. Raa­ka-aine­va­ran­not ovat ra­jal­li­set eikä kor­vaa­via tuot­tei­ta ole. Hin­nat ovat ol­leet epä­va­kaat ja käy­tet­tä­väs­tä fos­fo­ris­ta me­nee ny­kyi­sel­lään pal­jon huk­kaan, mikä ai­heut­taa huol­ta tuot­teen hin­nois­ta ja saa­ta­vuu­des­ta tu­le­vai­suu­des­sa niin EU:ssa kuin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa.

Ko­mis­si­on käyn­nis­tä­mäs­sä jul­ki­ses­sa kuu­le­mi­ses­sa et­si­tään rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten voi­tai­siin var­mis­taa fos­fo­ri­va­ro­jen riit­tä­vyys myös tu­le­vien suku­pol­vien käyt­töön, ja mi­ten fos­fo­rin käy­tön luon­toon koh­dis­tu­via ei-toi­vot­tu­ja sivu­vai­ku­tuk­sia voi­tai­siin vä­hen­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon. Esi­mer­kik­si fos­fo­ri­va­lu­mat vil­je­lys­mail­ta ve­sis­töi­hin voi­vat joh­taa re­he­vöi­ty­mi­seen eli vesi­kas­vien ja le­vien kas­vun li­sään­ty­mi­seen.

Ko­mis­si­on tie­don­an­non muo­dos­sa jul­kais­ta­van kuu­le­mi­sen ta­voit­tee­na on käyn­nis­tää kes­kus­te­lu fos­fo­rin käy­tös­tä ja re­surs­si­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­ses­ta. Tie­don­an­toa ei ole laa­dit­tu eri­tyis­tä fos­fo­ria kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä silmälläpitäen, vaan sen tar­koi­tuk­se­na on koo­ta EU:n toi­mi­e­lin­ten ja kaik­kien si­dos­ryh­mien nä­ke­myk­siä asi­as­ta.

Eu­roo­pan par­la­ment­ti, EU:n neu­vos­to ja muut EU:n toi­mi­e­li­met, kan­sa­lai­set, vi­ran­o­mai­set, kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yri­tyk­set voi­vat esit­tää kom­ment­te­jaan ai­hees­ta 1. jou­lu­kuu­ta 2013 saak­ka. Ko­mis­sio ana­ly­soi kuu­le­mi­sen tu­lok­set vuo­den 2014 ai­ka­na. Kuu­le­mi­sen tu­lok­sia käy­te­tään suun­ni­tel­ta­es­sa eri alo­jen toi­min­ta­po­li­tiik­ko­ja, esi­mer­kik­si maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa sekä ve­den- ja jät­teen­kä­sit­te­lyyn ja raa­ka-ai­nei­siin liit­ty­viä toi­mia.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013