Sinilevää normaalia vähemmän

Suo­men meri­a­lu­eil­la sini­levä­ha­vain­not ovat ol­leet vä­häi­siä. Myös jär­vil­lä sini­le­vää on vä­hem­män kuin ajan­koh­dal­le tyy­pil­li­ses­ti. To­den­nä­köi­nen syy jär­vien vä­hen­ty­nei­siin sini­levä­ha­vain­toi­hin on epä­va­kai­nen sää ja jär­vi­ve­sien vii­len­ty­mi­nen.

Vain vä­häi­siä mää­riä sini­le­vää on ha­vait­tu Suo­men ran­nik­ko- ja avo­meri­a­lu­eil­la. Val­ta­kun­nal­li­sen levä­seu­ran­nan ja kan­sa­lai­sil­ta tul­lei­den ha­vain­to­jen mu­kaan hie­man le­vää on vain muu­ta­mal­la pai­kal­la Ha­li­kon­lah­den, Hel­sin­gin ja Tu­run ran­ni­koil­la.

Sini­le­vän mää­rä jär­vil­lä on vä­hen­ty­nyt ja le­vää on vä­hem­män kuin ajan­koh­ta­na tyy­pil­li­ses­ti. Vii­me vii­kon ai­ka­na sini­le­vää on ha­vait­tu yh­teen­sä 43 val­ta­kun­nal­li­sel­la ha­vain­to­pai­kal­la. Näis­tä vain kol­mel­la ha­vain­to­pai­kal­la sini­levä­ku­kin­ta on ol­lut run­sas ja yh­del­lä pai­kal­la erit­täin run­sas. To­den­nä­köi­sin syy sini­le­vien pin­ta­ku­kin­to­jen pie­neen mää­rään jär­vil­lä on epä­va­kai­nen sää ja jär­vi­ve­den vii­le­ne­mi­nen, joka pi­tää le­vät se­koit­tu­nee­na pääl­lys­vesi­ker­rok­ses­sa.

Val­ta­kun­nal­li­nen levä­seu­ran­ta Järviwikissä: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Lev%C3%A4ti­lan­ne

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeElo­kuu 201322.8.2013