Vesitalouden verkkosivut uudistuivat

Verk­ko­si­vum­me ovat uu­dis­tu­neet. Si­vus­ton ra­ken­net­ta on yk­sin­ker­tais­tet­tu niin, että käyt­tä­jät löy­tä­vät et­si­män­sä asi­at en­tis­tä hel­pom­min ja no­pe­am­min. Vesi­alan uu­ti­sia li­sä­tään huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa ak­tii­vi­sem­min ja myös uu­tis­kir­jeet löy­ty­vät kä­te­väs­ti verk­ko­si­vu­jen kaut­ta.

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan! www.vesi­ta­lous.fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013