Uponorilta ratkaisu omakotitalojen harmaiden vesien käsittelyyn

Har­maa­vesi­suo­dat­ti­men suo­da­tus­tek­niik­ka pe­rus­tuu bio­suo­da­tuk­seen. Eko­lo­gi­suu­ten­sa li­säk­si Uponor-har­maa­vesi­suo­da­tin Koti on vai­va­ton käyt­tää ja huol­taa. Loka­tyh­jen­nys joka toi­nen vuo­si ja suo­da­tin­tur­peen vaih­to vii­den vuo­den vä­lein riit­tää. Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­nen suo­da­tin­ma­te­ri­aa­li­na käy­tet­tä­vä tur­ve mah­dol­lis­taa ra­vin­tei­den kier­rä­tyk­sen. Uponor-har­maa­vesi­suo­da­tin Koti ei tar­vit­se säh­köä tai ke­mi­kaa­le­ja, jo­ten sen käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat ma­ta­lat.

”Va­li­koi­mis­sam­me on ol­lut har­maa­vesi­suo­da­tin mök­ki­käyt­töön jo jon­kin ai­kaa. Ha­vait­sim­me kui­ten­kin sel­ke­än tar­peen vas­taa­val­le rat­kai­sul­le myös oma­koti­ta­loil­le. Tä­män pe­rus­teel­la ke­hi­tim­me tek­niik­kaa en­ti­ses­tään, jot­ta tuo­te täyt­täi­si ym­pä­ri­vuo­ti­sen asu­mi­sen vaa­ti­muk­set. Uusi Uponor-har­maa­vesi­suo­da­tin Koti on lois­ta­va ja ta­lou­del­li­nen rat­kai­su ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­seen har­mai­den ve­sien kä­sit­te­lyyn. Li­säk­si tar­vi­taan ai­no­as­taan umpi­säi­liö WC-ve­sil­le tai kui­va­käy­mä­lä,” ker­too tuo­te­pääl­lik­kö Jyr­ki Löp­pö­nen Uponorilta.

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen (SYKE) pit­kä­ai­kais­tes­tis­sä Uponor-har­maa­vesi­suo­da­tin Koti saa­vut­ti erin­o­mai­set puh­dis­tus­tu­lok­set, jot­ka täyt­ti­vät ase­tuk­sen tiu­kim­mat­kin vaa­ti­muk­set.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013