Teklalta ohjelmistoja AS Tallinna Vedelle

Tekla toi­mit­taa Tekla Solution vesi­huol­to­yh­ti­öil­le -oh­jel­mis­to­rat­kai­sun AS Tal­lin­na Ve­del­le Vi­roon. Oh­jel­mis­to­rat­kai­su si­säl­tää so­vel­luk­set vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­to­jen do­ku­men­toin­tiin ja hal­lin­taan.

Jat­kos­sa vesi­huol­to­yh­tiö Tal­lin­na Ve­den ver­kos­to-omai­suut­ta Tal­lin­nas­sa ja sen ym­pä­rys­kun­nis­sa hal­li­taan Tekla NIS -verk­ko­tie­to­jär­jes­tel­mäl­lä. Tekla NI­Sis­sä tie­to on no­pe­as­ti saa­ta­vil­la ja ver­kos­to-, kun­nos­sa­pito- ja asi­a­kas­tie­to­jen yh­teis­käyt­tö hel­pot­taa ver­kos­to­jen hal­lin­taa.

AS Tal­lin­na Vesi jär­jes­ti verk­ko­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä jul­ki­sen tar­jous­kil­pai­lun, jo­hon osal­lis­tui­vat mark­ki­noi­den joh­ta­vat vesi­huol­lon verk­ko­tie­to­jär­jes­tel­mät. Teklan va­lin­taan vai­kut­ti­vat toi­mi­ala­o­saa­mi­sen ja Tekla NI­Sin avoi­muu­den ja toi­min­nal­li­suuk­sien li­säk­si se, että moni­puo­li­nen oh­jel­mis­to­rat­kai­su on par­hai­ten yh­teen­so­pi­va Tal­lin­na Ve­den jär­jes­tel­mien ja tie­to­jen kans­sa. So­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin hel­mi­kuun lo­pus­sa, ja jär­jes­tel­mä ote­taan tuo­tan­to­käyt­töön vuo­den 2013 ai­ka­na.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013