Schneider Electriciltä vesihuollon telemetriaratkaisut

Schneider Electric täy­den­tää tuo­te- ja rat­kai­su­va­li­koi­maan­sa vesi­huol­lon in­teg­roi­duil­la te­le­met­ria- ja kau­ko­hal­lin­ta­rat­kai­suil­la. Te­le­met­ri­a­rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat mit­taus­tu­los­ten luo­tet­ta­van ke­rää­mi­sen ja lai­te­tie­don lan­gat­to­man siir­ron. Tuo­te- ja rat­kai­su­va­li­koi­ma pa­ran­taa vesi­huol­lon te­hok­kuut­ta eri­tyi­ses­ti vaa­ti­vis­sa pump­paa­mo- ja puh­dis­ta­mo­koh­teis­sa.

”Schneider Electricin in­teg­roi­tu te­le­met­ri­a­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu avoi­miin tek­no­lo­gi­oi­hin, mikä hel­pot­taa jär­jes­tel­män oh­jel­moin­tia ja ase­tus­ten mää­rit­te­lyä. Kaik­ki tuot­teet ovat myös saa­ta­vil­la yh­del­tä toi­mit­ta­jal­ta, mikä sääs­tää lop­pu­a­si­ak­kail­ta ai­kaa ja kus­tan­nuk­sia”, ker­too Mika Kep­po­nen, Schneider Electricin te­ol­li­suus­lii­ke­toi­min­nan mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö.

Schneider Electricin te­le­met­ri­a­rat­kai­su­jen an­si­os­ta laa­jat­kin jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­det pys­ty­vät ke­rää­mään ken­täl­tä tie­toa luo­tet­ta­vas­ti. Li­säk­si tie­to siir­tyy lan­gat­to­mas­ti lai­tok­sen tie­to­jär­jes­tel­miin. Käyt­tä­jä- ja suun­nit­te­li­ja­ys­tä­väl­li­sen jär­jes­tel­män oh­jel­moin­ti ja ase­tus­ten mää­rit­te­ly on help­poa. Li­säk­si jär­jes­tel­mä tar­jo­aa lä­hes ra­jat­to­mat mah­dol­li­suu­det laa­jen­ta­mi­seen sekä uu­sien ko­ko­nai­suuk­sien li­sää­mi­seen. Esi­mer­kik­si ra­di­o­mo­dee­me­ja voi­daan liit­tää ole­mas­sa ole­vaan verk­koon lä­hes ra­jat­to­mas­ti.

Schneider Electricin te­le­met­ri­a­rat­kai­sut koos­tu­vat useis­ta pie­nem­mis­tä ko­ko­nai­suuk­sis­ta: val­vo­mo­jär­jes­tel­mäs­tä, ra­di­o­mo­dee­meis­ta, RTU-yk­si­köis­tä sekä nii­hin lii­tet­tä­väs­tä lan­gat­to­mas­ta inst­ru­men­toin­nis­ta.

Val­vo­mo­jär­jes­tel­mä ClearSCADA saa­daan in­teg­roi­tua EcoStruxure Web Service -pal­ve­luun, jol­loin jär­jes­tel­mää sekä ener­gi­an­ku­lu­tus­tie­to­ja voi­daan val­voa etä­yh­tey­del­lä. Val­vo­moon voi­daan muo­dos­taa lan­ga­ton yh­teys Trio-ra­di­o­mo­dee­mien ja SCADAPack- tai Modicon M340 RTU -yk­si­köi­den avul­la. Li­säk­si lan­ga­ton inst­ru­men­toin­ti ja tie­don­ke­ruu mah­dol­lis­ta­vat jär­jes­tel­män laa­jen­ta­mi­sen pie­nil­lä asen­nus­kus­tan­nuk­sil­la.

Vesi­huol­lon te­le­met­ri­a­tuot­teet ja -rat­kai­sut ovat saa­ta­vil­la yh­ti­ön jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jien ja jäl­leen­myy­jien kaut­ta. Schneider Electric tar­jo­aa rat­kai­suil­le tek­ni­sen jär­jes­tel­mä­tuen pai­kal­li­ses­ti.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013