Väitös vesitekniikan alalta

Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri Anna Mikola väit­te­lee per­jan­tai­na 24.5.2013 kel­lo 12 Aal­to-yli­o­pis­ton in­si­nöö­ri­tie­tei­den kor­ke­a­kou­lus­sa, sa­lis­sa R1, Ra­ken­ta­jan­au­kio 4, Es­poo. Hä­nen väi­tös­kir­jan­sa nimi on The effect of flow equalization and low-rate prefermentation on the activated sludge process and biological nutrient removal (suo­mek­si Vir­taa­man ta­sauk­sen ja esifermennoinnin vai­ku­tus ak­tii­vi­lie­te­pro­ses­siin ja bi­o­lo­gi­seen ra­vin­tei­den pois­toon).

Jäte­ve­den­puh­dis­ta­moi­den tu­le­van ve­den vir­taa­ma- ja kuor­mi­tus­vaih­te­lut han­ka­loit­ta­vat bi­o­lo­gi­sen kä­sit­te­lyn oh­jaus­ta ja huo­non­ta­vat pro­ses­sin puh­dis­tus­te­hoa. Puh­dis­ta­mol­le tu­le­vas­sa ve­des­sä or­gaa­nis­ta ai­net­ta ei myös­kään yleen­sä ole riit­tä­väs­ti so­pi­vas­sa muo­dos­sa bi­o­lo­gis­ta ra­vin­tei­den pois­toa var­ten. Täs­sä tut­ki­mus­pro­jek­tis­sa jo ole­mas­sa ole­vien esi­sel­key­tys­al­tai­den ajo­ta­paa Sa­von­lin­nan Pih­la­ja­nie­men puh­dis­ta­mol­la muo­kat­tiin niin, että puh­dis­ta­mo voi­si pa­rem­min sel­viy­tyä vir­taa­ma­vaih­te­lun ja so­pi­van or­gaa­ni­sen ai­neen puut­teen ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta.

Vir­taa­man vuo­ro­kau­si­vaih­te­lun ta­saa­mi­nen on­nis­tui esi­sel­key­tys­al­tais­sa. Li­säk­si mer­kit­se­vä osa jäte­ve­den or­gaa­ni­ses­ta ai­nees­ta muut­tui bak­tee­reil­le käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan muo­toon jo sil­loin, kun al­las­ta käy­tet­tiin vain vir­taa­man ta­sauk­seen. Ta­sa­tun vir­taa­man hyö­dyt tu­li­vat esiin eri­tyi­ses­ti ty­pen­pois­tos­sa ja pro­ses­sin hyd­rau­li­ses­sa hal­lin­nas­sa. Li­säk­si liet­teen mää­rä vä­he­ni. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että tes­ta­tuil­la muu­tok­sil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon ka­pa­si­teet­tia il­man suu­ria in­ves­toin­te­ja ja sääs­tää liet­teen­kä­sit­te­lyn kus­tan­nuk­sis­sa. Tämä voi­tai­siin to­teut­taa laa­jas­ti Suo­mes­sa, kos­ka suu­rim­mal­la osal­la kes­ki­ko­koi­sis­ta ja suu­ris­ta puh­dis­ta­mois­ta on esi­sel­key­tys­al­taat.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013