Suomeen perustetaan Tulvakeskus

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus ja Ilma­tie­teen lai­tos tii­vis­tä­vät yh­teis­työ­tään pe­rus­ta­mal­la yh­tei­sen Tul­va­kes­kuk­sen. Tul­va­kes­kus vas­taa tul­vien en­nus­ta­mi­ses­ta, tul­vis­ta va­roit­ta­mi­ses­ta sekä val­ta­kun­nal­li­sen tul­va­ti­lan­ne­ku­van yllä­pi­tä­mi­ses­tä yh­teis­työs­sä elin­kei­no- lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten sekä pe­las­tus­vi­ran­o­mais­ten kans­sa. Ai­kai­sen ja laa­jan vies­tin­nän avul­la on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää tai es­tää tul­vis­ta ai­heu­tu­via va­hin­ko­ja.

Tul­vien en­nus­ta­mi­nen sekä niis­tä va­roit­ta­mi­nen on­nis­tui­vat var­sin hy­vin vii­me vuo­den syys­tul­vien ja tä­män ke­vään ke­vät­tul­vien yh­tey­des­sä. Tul­va­paik­ka­kun­nil­ta on saa­tu myön­teis­tä pa­lau­tet­ta, että tul­va- ja pe­las­tus­vi­ran­o­mais­ten tor­jun­ta- ja suo­je­lu­toi­men­pi­teet käyn­nis­tyi­vät jou­he­vas­ti hy­vien ti­lan­ne­tie­to­jen ja en­nus­tei­den an­si­os­ta.

Tii­vii­seen asi­an­tun­ti­ja­yh­teis­työ­hön pe­rus­tu­va kes­kus käyn­nis­tää toi­min­tan­sa vuo­den 2014 alus­ta. Käyn­nis­tyt­ty­ään se seu­raa jat­ku­vas­ti sa­tei­ta, ve­sis­tö­jen- ja meri­ve­den­kor­keuk­sia ja vir­taa­mia sekä en­nus­taa niis­sä ta­pah­tu­via muu­tok­sia.
No­pe­as­ti ke­hit­ty­vis­sä tul­va­ti­lan­teis­sa tar­vi­taan hyd­ro­lo­gi­an, me­te­o­ro­lo­gi­an sekä meri­ve­den käyt­täy­ty­mi­sen osaa­mis­ta. Tär­kei­tä apu­vä­li­nei­tä ovat pit­käl­le ke­hi­te­tyt en­nus­te­mal­lit, va­roi­tus­jär­jes­tel­mät sekä asi­an­tun­ti­ja­päi­vys­tys 24/7 -peri­aat­teel­la.
Tul­va­kes­kus hyö­dyn­tää ja pa­ran­taa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja Ilma­tie­teen lai­tok­sen osaa­mis­ta, ha­vain­to- ja mal­li­jär­jes­tel­miä, ope­ra­tii­vi­sia tuot­tei­ta, ja­ke­lu­ka­na­via ja päi­vys­tys­jär­jes­tel­miä.

Tul­va­kes­kuk­sen teh­tä­vät mää­ri­tel­lään ke­sän ja syk­syn ai­ka­na. Sa­mal­la sel­vi­te­tään, mi­ten yh­teis­työ ja vies­tin­tä tu­li­si jär­jes­tää, jot­ta eri ta­hot sai­si­vat riit­tä­väs­ti ajan­ta­sais­ta tie­toa tul­vis­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013