Ympäristöministeri Niinistö vierailulla Teijossa ja Perniössä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö vie­rai­li tou­ko­kuun alus­sa Sa­lon seu­dul­la tu­tus­tu­mas­sa Tei­jon kan­sal­lis­puis­to­hank­kee­seen sekä Per­ni­ös­sä maa­ta­lou­den ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta Itä­me­reen vä­hen­tä­vään Jär­ki-Lan­ta-hank­kee­seen.

Sa­lon Tei­jos­sa mi­nis­te­ri tu­tus­tui Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­luil­la val­mis­tel­ta­va­na ole­vaan kan­sal­lis­puis­to­sel­vi­tyk­seen. Tei­jo on yksi nel­jäs­tä hank­kees­ta, jot­ka ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Nii­nis­tö va­lit­si jat­ko­sel­vi­tet­tä­väk­si ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön uu­sien kan­sal­lis­puis­to­jen ar­vi­oin­nis­sa. Tei­jo on lou­nai­sen ran­nik­ko­seu­dun yh­te­näi­sim­piä ja ar­vok­kaim­pia kal­li­oi­sia met­sä­maa-alu­ei­ta, jos­sa on myös moni­muo­tois­ta suo­luon­toa.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on to­teut­ta­nut vii­me vuo­si­na yli 10 mil­joo­nal­la eu­rol­la Saa­ris­to­me­ren ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta vä­hen­tä­viä hank­kei­ta, jois­ta val­ta­osa on koh­dis­tu­nut maa­ta­lou­den ra­vin­ne­kier­rä­tyk­sen pa­ran­ta­mi­seen ja ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen. Yksi ra­hoi­te­tuis­ta hank­keis­ta on yk­si­tyi­sen Baltic Sea Action Groupin Jär­ki-Lan­ta-han­ke.

Näi­den hank­kei­den tu­los­ten poh­jal­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö neu­vot­te­lee yh­teis­työs­sä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön kans­sa pa­ran­nuk­sia uu­teen vuon­na 2015 al­ka­vaan maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tu­keen, jot­ta ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen ym­pä­ris­tö­toi­mil­la oli­si ny­kyis­tä te­hok­kaam­paa.

”Maa­ta­lou­den te­ho­kas ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen on niin maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­den kuin ym­pä­ris­tön­suo­je­lun etu. Ar­vok­kaan fos­fo­rin huk­kaa­mi­seen ja ve­sis­tö­jen re­he­vöit­tä­mi­seen ei ole va­raa. Esi­mer­kik­si lan­nan ra­vin­tei­den te­hok­kaam­pi kier­rä­tys eh­käi­see ve­sis­tö­pääs­tö­jä ja pa­ran­taa vil­jan kas­vua. Uu­den ym­pä­ris­tö­tuen on otet­ta­va ny­kyis­tä te­hok­kaam­min ja vil­je­li­jän kan­nal­ta jous­ta­vas­ti par­haat tila­koh­tai­set toi­met käyt­töön, jot­ta ym­pä­ris­tö­pääs­töt las­ke­vat. Tut­ki­joi­den suo­si­tuk­set on otet­ta­va va­ka­vas­ti ve­sien­suo­je­lun tur­vaa­mi­sek­si”, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Nii­nis­tö ko­ros­taa.

Kuva: Pent­ti Hok­ka­nen/YHA Kuva­pank­ki

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013