Muikku, Saduria ja Aurelia kaksiviikkoiselle tutkimusmatkalle

SYKEn sekä Hel­sin­gin ja Tu­run yli­o­pis­to­jen tut­ki­mus­a­luk­set Muik­ku, Saduria ja Aurelia läh­ti­vät maa­nan­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa yh­des­sä tut­ki­maan ve­den­a­lais­ta luon­toa, mm. Han­ko­nie­men edus­tan riut­to­ja ja Saa­ris­to­me­ren kan­jo­nei­ta.

Kak­si­viik­koi­sen mat­kan ai­ka­na sel­vi­te­tään Suo­men­lah­den ja Saa­ris­to­me­ren hap­pi­ti­lan­net­ta, poh­ja­e­li­ös­töä ja ve­den laa­tua. En­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la Muik­ku työs­ken­te­lee Han­ko­nie­men edus­tal­la yh­des­sä Tvärminnen eläin­tie­teel­li­sen ase­man tut­ki­mus­alus Sadurian kans­sa. Toi­sel­la vii­kol­la Muik­ku liik­kuu yh­des­sä Saa­ris­to­me­ren tut­ki­mus­lai­tok­sen alus Aurelian kans­sa.

”Han­ko­nie­men edus­tal­la jän­nit­tä­vin­tä on sel­vit­tää ve­den­a­lais­ten kal­li­o­riut­to­jen eli­ös­töä. Nämä ma­ta­lat alu­eet ovat eten­kin ulko­saa­ris­ton ka­lo­jen, kas­vien ja sel­kä­ran­gat­to­mien kan­nal­ta tär­kei­tä”, ker­too Mui­kun mat­kan­joh­ta­ja, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Mark­ku Vii­ta­salo SYKEn meri­kes­kuk­ses­ta.

”Toi­sel­la vii­kol­la odo­tan eten­kin Saa­ris­to­mer­ta hal­ko­vien, jopa 100 met­riä sy­vien kan­jo­nien ku­vaa­mis­ta ro­bot­ti­ka­me­ral­la. Tie­tääk­se­ni nii­tä ei ole kos­kaan ai­em­min ku­vat­tu, em­me­kä ai­van var­mas­ti tie­dä, mitä ka­me­ran kuva tu­lee ker­to­maan”, Vii­ta­salo to­te­aa.

Kol­men aluk­sen tut­ki­muk­set kuu­lu­vat Ve­den­a­lai­sen meri­luon­non moni­muo­toi­suu­den in­ven­toin­ti­oh­jel­ma VEL­MUun, jo­hon ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt täl­le vuo­del­le noin 1,3 mil­joo­nan eu­ron ra­hoi­tuk­sen. VEL­MUn tuot­ta­maa tie­toa so­vel­le­taan esi­mer­kik­si py­rit­tä­es­sä vä­hen­tä­mään so­ran­oton ja ruop­paus­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia sekä suun­ni­tel­ta­es­sa meri­ra­ken­ta­mi­sen, tuu­li­voi­ma­puis­to­jen, väy­lien ja suo­je­lu­a­lu­ei­den jär­ke­vää si­joit­ta­mis­ta. VEL­MUn ta­voi­te on edis­tää Itä­me­ren moni­muo­toi­suu­den suo­je­lua ja tu­kea me­ren luon­non­va­ro­jen kes­tä­vää käyt­töä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013