Infra-alan suhdanne heikentynyt

Inf­ra-alan työl­li­syys­ti­lan­ne jat­kui vuon­na 2012 ou­nas­tel­tua pa­rem­pa­na. Vas­ta vuo­den lo­pus­sa yri­tys­ten lii­ke­vaih­to kään­tyi las­kuun. Vuo­si 2013 on ala­vi­rei­nen. Ti­lan­ne vaih­te­lee kui­ten­kin pal­jon alu­eit­tain. Nyt yri­tys­ten vä­li­set erot kas­va­vat myös alu­ei­den si­säl­lä.

 Pe­rin­tei­sen maa­ra­ken­ta­mi­sen (väy­lät ja kun­nal­lis­tek­niik­ka) mää­rä pää­tyi vii­me vuon­na pro­sen­tin ver­ran plus­sal­le, vaik­ka kus­tan­nus­ten nou­su oli kak­sin­ker­tai­nen inf­laa­ti­oon näh­den. Työl­lis­ten mää­rä kas­voi vii­si pro­sent­tia ja teh­dyt työ­tun­nit seit­se­män pro­sent­tia.

Koko inf­ra­mark­ki­na (väy­lät, kun­nal­lis­tek­niik­ka + muu inf­ra ku­ten ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen poh­ja­työt) su­pis­tui kak­si pro­sent­tia, sil­lä ta­lon­ra­ken­ta­mi­sen vä­hen­nyt­tyä poh­ja­ra­ken­nus­työt su­pis­tui­vat seit­se­män pro­sent­tia.

Taak­se jää­vä tal­vi oli koko maas­sa edel­tä­jään­sä sel­väs­ti huo­nom­pi. Kes­ki­mää­räi­nen sal­do­luku pai­nui huo­mat­ta­vas­ti mii­nuk­sel­le. Yri­tys­ten työ­kan­ta su­pis­tui sel­väs­ti ja sal­do­luku oli -33. Ka­pa­si­tee­tin käyt­tö­aste pu­to­si 65 pro­sent­ti­yk­sik­köön (en­nen 69). Ha­jon­ta yri­tys­ten vä­lil­lä kas­vaa alu­ei­den si­säl­lä.

Inf­ra-alan yri­tys­ten toi­min­taa hait­taa eni­ten al­hai­nen hin­ta­taso. Yh­dis­tet­ty­nä kor­ke­aan kus­tan­nus­ta­soon se ai­heut­taa kan­nat­ta­vuus­on­gel­mia. Sen si­jaan ra­hoi­tus­on­gel­mia yri­tyk­sil­lä ei mer­kit­tä­väm­min ole. Vä­häi­nen työ­kan­ta huo­let­taa joka nel­jät­tä alan yri­tys­tä, ki­re­ät aika­tau­lut vai­vaa­vat joka vii­det­tä. Pula am­mat­ti­hen­ki­lös­tös­tä on hel­pot­tu­nut, mut­ta se on edel­leen joka nel­jän­nen yri­tyk­sen huo­le­na ete­läs­sä, Poh­jan­maal­la ja Itä-Suo­mes­sa.

Tie­dot sel­vi­ä­vät INF­RA ry:n maalis–huh­ti­kuus­sa jä­se­nil­leen te­ke­mäs­tä suh­dan­ne­ky­se­lys­tä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeTou­ko­kuu 201321.5.2013