Tulvariski siirtymässä pohjoisempiin jokiin

Joki­ve­sien vir­taa­mat ja ve­den­kor­keu­det ovat pää­osin las­kus­sa Ete­lä-Poh­jan­maal­la, mut­ta jär­vien ve­den­pin­nat ovat nou­sus­sa. Eri­tyi­sen uh­kaa­va ti­lan­ne on Kuor­ta­neen­jär­vel­lä, jos­sa en­nus­tei­den mu­kaan ve­den­pin­ta voi nous­ta lop­pu­vii­kos­ta ta­sol­le, jol­la usei­ta kym­me­niä ra­ken­nuk­sia saat­taa kas­tua. Pohjois-Poh­jan­maal­la jo­kien ve­den­kor­keu­det ovat nou­sus­sa, ja äkil­lis­ten jää­pato­tul­vien ris­ki on suu­ri var­sin­kin alu­een poh­joi­sem­mis­sa jois­sa Kii­min­ki­jo­el­la, Kui­va­jo­el­la ja Simo­jo­el­la. Myös Pyhä­jo­el­la jää­pato­tul­vat ovat mah­dol­li­sia, mut­ta siel­lä vä­li­tön tul­va­uhka on väis­ty­nyt.

Ete­lä- ja Lounais-Suo­men jo­kien vir­taa­mat ovat pää­osin kään­ty­neet las­kuun, mut­ta jär­vien ve­den­kor­keu­det jat­ka­vat kas­vu­aan. Mah­dol­li­set run­saat sa­teet saat­ta­vat kui­ten­kin pai­koin nos­taa jo­kien ve­den­pin­to­ja uu­del­leen tul­va­lu­ke­miin. Van­taan­joen tul­va­huip­pu Ou­lun­ky­läs­sä oli lau­an­tai­na, jol­loin vir­taa­ma kas­voi vuo­den 2004 kesä­tul­van ta­sol­le, yli 175 m3/s:iin.

Vuok­sen ve­sis­tös­sä lu­men sulanta ja vesi­sa­teet ovat nos­ta­neet va­lun­nan ja pien­ten jo­kien vir­taa­mat jo lä­hel­le tä­män ke­vään huip­pu­lu­ke­mia. Pien­ten jo­kien vir­taa­ma­hui­put saa­vu­te­taan tä­män vii­kon ai­ka­na. Kuo­pi­on seu­dul­la jo­kien mak­si­mi­vir­taa­mat nou­se­vat lä­hel­le kes­ki­mää­räis­tä ta­soa. Pie­li­sen va­lu­ma-alu­eel­la mak­si­mi­vir­taa­mat jää­vät kes­ki­mää­räi­siä huip­pu­ja pie­nem­mik­si ta­val­lis­ta pie­nem­män lumi­mää­rän joh­dos­ta. Myös suur­ten jär­vien ve­den­kor­keu­det ovat kään­ty­neet nou­suun.

Sai­maan ve­den­kor­keus on ns. nor­maa­li­vyö­hyk­keen ylä­ra­jal­la eli noin 50 cm ajan­koh­dan pit­kä­ai­kai­sen kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la. Ve­den­kor­keus on kään­ty­nyt nou­suun ja Sai­maan poik­keus­juok­su­tus­ta jat­ke­taan, kun­nes ve­den­kor­keus jää py­sy­väs­ti nor­maa­li­vyö­hyk­keen si­säl­le.

Ym­pä­ris­tö­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­la voi seu­ra­ta jo­kien vir­taa­mien ja jär­vien ve­den­pin­nan ke­hi­tys­tä.

www.ymparisto.fi/tul­va­ti­lan­ne

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013