Tutkimushanke: Tulvavedet hallintaan kaupungeissa

Ää­rim­mäi­set sää­il­mi­öt ovat li­sään­ty­mäs­sä il­mas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­se­na. Suo­mes­sa tämä tar­koit­taa muun mu­as­sa li­sään­ty­viä rank­ka­sa­tei­ta eten­kin syk­syi­sin ja tal­vi­sin. Tul­va­ve­det ai­heut­ta­vat on­gel­mia ti­he­äs­ti asu­tuis­sa kau­pun­geis­sa, jois­sa vesi ei usein pää­se imey­ty­mään maa­pe­rään ja sade­vesi­vie­mä­rien ka­pa­si­tee­tit ei­vät rii­tä suu­ril­le vesi­mas­soil­le. VTT:n ve­tä­mäs­sä hank­kees­sa et­si­tään Suo­men oloi­hin so­pi­via rat­kai­su­ja tul­va­ve­sien hal­lin­taan muun mu­as­sa pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja ja tek­nis­tä suun­nit­te­lua ke­hit­tä­mäl­lä.

Kau­pun­kien kas­va­es­sa ja tii­vis­ty­es­sä yhä suu­rem­pi osa nii­den pin­ta-alas­ta on ko­vien vet­tä lä­päi­se­mät­tö­mien ma­te­ri­aa­lien, ku­ten as­fal­tin ja be­to­nin peit­tä­mää. Ko­vat ma­te­ri­aa­lit tuo­vat sade­mää­rien li­sään­ty­es­sä kau­pun­geil­le kas­va­via haas­tei­ta tul­vien hal­lin­taan. Myös uu­det ym­pä­ris­tö­sään­nök­set edel­lyt­tä­vät kun­nil­ta uu­sia kei­no­ja va­lu­ma­ve­sien ym­pä­ris­töl­le ai­heut­ta­man ke­mi­kaa­li­kuor­man pie­nen­tä­mi­sek­si.

VTT:n joh­ta­mas­sa kak­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa tul­va­ve­sien hal­lin­taan ke­hi­te­tään muun mu­as­sa uu­den­lai­sia, vet­tä lä­päi­se­viä pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja. Uu­sil­la ma­te­ri­aa­leil­la voi­tai­siin kor­va­ta tii­vii­tä as­falt­ti-, be­to­ni- ja kivi­pääl­lys­tei­tä ja vä­hen­tää näin sade­ve­sien ker­ty­mis­tä esi­mer­kik­si ka­duil­le ja to­reil­le. Tul­vi­mis­ta voi­daan eh­käis­tä myös ke­hit­tä­mäl­lä pin­nan alla ole­via ra­ken­tei­ta, ku­ten be­to­ni­so­raa, put­kis­to­ja, suo­da­tin­kan­kai­ta ja vesi­säi­li­öi­tä.

CLASS-han­ke on Tekesin osa­ra­hoit­ta­ma. VTT:n li­säk­si hank­kees­sa ovat mu­ka­na Hel­sin­gin, Es­poon, Van­taan ja Ou­lun kau­pun­git sekä Rudus Oy, Lem­min­käi­nen Inf­ra Oy, Saint Gobain Weber Oy, Kaitos Oy, Pipelife Finland Oy, Puu­tar­ha Tahvoset Oy, HSY, FCG Suun­nit­te­lu ja tek­niik­ka Oy, SITO, Ramboll Finland Oy, Ra­ken­nus­te­ol­li­suus ja Kivi­te­ol­li­suus­liit­to.

CLASS-hank­kees­sa teh­dään tii­vis­tä yh­teis­työ­tä ruot­sa­lai­sen ”Kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö­jen kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­set har­maat ja vih­re­ät pääl­lys­ra­ken­ne­rat­kai­sut” -pro­jek­tin kans­sa. Ruot­sa­lai­sen be­to­ni-ins­ti­tuu­tin CBI:n koor­di­noi­maa han­ket­ta ra­hoit­taa Vinnova ja sii­nä on 22 part­ne­ria. Hank­keis­sa ke­hi­tet­ty­jä vet­tä lä­päi­se­viä pin­to­ja ja nii­den alla ole­via kui­va­tus- ja ve­den­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä on tar­koi­tus pi­lo­toi­da pro­jek­tiin osal­lis­tu­vis­sa kau­pun­geis­sa.

CLASS-hank­keen verk­ko­si­vut: http://www.vtt.fi/sites/class/

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013