Yaralta uusi Itämeri-sitoumus

Yaran Itä­meri-si­tou­muk­sen ta­voit­tee­na on pel­loil­ta ve­sis­töi­hin va­lu­vien typ­pi­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen. Maa­ta­lou­den ra­vin­ne­te­hok­kuut­ta voi­daan pa­ran­taa hyö­dyn­tä­mäl­lä par­hai­ta vil­je­ly­käy­tän­tö­jä ja uut­ta tek­no­lo­gi­aa.

Yara si­tou­tuu ja­ka­maan tie­toa par­hais­ta maa­ta­lous­käy­tän­nöis­tä EU:n Baltic Deal -maa­tila­ver­kos­ton kaut­ta. Yaran Baltic Sea Action Groupille te­ke­mä toi­nen si­tou­mus on kes­tol­taan 2 vuot­ta. Si­tou­mus esittiin Pie­ta­rin Itä­meri-huip­pu­ko­kouk­ses­sa 5.–6. huh­ti­kuu­ta.

”Ra­vin­tei­den huuh­tou­tu­mi­nen pel­loil­ta ve­sis­töi­hin on yksi Itä­me­ren alu­een ym­pä­ris­tö­haas­teis­ta. Maa­ta­lou­den ra­vin­ne­te­hok­kuut­ta voi­daan pa­ran­taa par­hai­den maa­ta­lous­käy­tän­tö­jen avul­la ja hyö­dyn­tä­mäl­lä uut­ta tek­no­lo­gi­aa”, to­te­aa Yaran pää­joh­ta­ja Jørgen Ole Haslestad.

Maan­vil­je­lyn tä­män päi­vän haas­tei­ta on tuot­taa ruo­kaa maa­il­man kas­va­val­le vä­es­töl­le kan­nat­ta­vas­ti ja te­hok­kaas­ti ot­ta­en sa­mal­la huo­mi­oon ym­pä­ris­tö ja luon­non­va­ro­jen kes­tä­vä käyt­tö. Mo­lem­mat ta­voit­teet voi­daan saa­vut­taa par­hail­la maa­ta­lous­käy­tän­nöil­lä, eli käyt­tä­mäl­lä oi­ke­an­lai­sia ra­vin­tei­ta, oi­kea mää­rä, oi­ke­as­sa pai­kas­sa ja oi­ke­aan ai­kaan. Näin kas­vit saa­vat käyt­töön­sä juu­ri sen min­kä tar­vit­se­vat muo­dos­taak­seen par­haan mah­dol­li­sen sa­don eikä ra­vin­tei­ta jää maa­han ja huuh­tou­du ve­sis­töi­hin.

”Yaran vi­sio on ke­hit­tää Itä­me­ren alue yh­dek­si maa­il­man edis­tyk­sel­li­sim­mis­tä maa­ta­lous­a­lu­eis­ta, jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin yh­teis­työn kaut­ta”, sa­noo Haslestad.

Yara si­tou­tuu tu­ke­maan EU:n Baltic Deal -maa­tila­ver­kos­toa, jon­ka ta­voit­tee­na on aut­taa vil­je­li­jöi­tä vä­hen­tä­mään ti­lan ra­vin­ne­pääs­tö­jä il­man, että ti­lan tuo­tan­to tai kil­pai­lu­kyky kär­sii. Hank­kee­seen kuu­luu 118 ti­laa ym­pä­ri Itä­mer­ta. Li­sä­täk­seen tie­don­vaih­toa hy­vis­tä maa­ta­lous­käy­tän­nöis­tä Yara jär­jes­tää ta­pah­tu­mia Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, Vi­ros­sa, Lat­vi­as­sa, Liet­tu­as­sa, Puo­las­sa ja Sak­sas­sa. Ti­lai­suuk­siin kut­su­taan vil­je­li­jöi­den li­säk­si myös neu­vo­jia ja mui­ta maa­ta­lous­alan toi­mi­joi­ta. Yara jär­jes­tää myös kai­kil­le mai­ni­tuil­le mail­le yh­tei­siä ti­lai­suuk­sia, joil­la li­sä­tään tie­don­kul­kua ja ko­ke­mus­ten vaih­toa myös mai­den vä­lil­lä. Si­tou­mus­kau­si on kak­si vuot­ta.

Vil­je­li­jöi­den tu­ek­si on ke­hi­tet­ty uu­sia tek­no­lo­gi­oi­ta ja in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ku­ten esi­mer­kik­si Yara N-Sensor, jol­la voi­daan te­hos­taa ty­pen käyt­töä ja P-TraP -kip­si­rat­kai­su, joka vä­hen­tää fos­fo­rin va­lu­mis­ta ve­sis­töi­hin. Yara an­taa uu­den si­tou­muk­sen­sa puit­teis­sa vil­je­li­jöi­den käyt­töön kol­me Yara N-Sensor täs­mä­vil­je­ly­lai­tet­ta Suo­mes­sa, Puo­las­sa ja Lat­vi­as­sa. Yaran ke­hit­tä­mä trak­to­rin ka­tol­le asen­net­ta­va lai­te mää­rit­tää ajon ai­ka­na ty­pen tar­peen ja sää­tää typ­pi­lan­noit­teen le­vi­tys­mää­rän paik­ka­koh­tai­ses­ti. Ty­pen käyt­tö te­hos­tuu, kun oi­kea mää­rä lan­noi­tet­ta le­vi­te­tään oi­kei­siin koh­tiin.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013