Ympäristövaikutusten arviointi maakaasuputken laajennuksesta alkaa

Itä­me­rel­le suun­ni­tel­laan uut­ta Ve­nä­jän ja Sak­san vä­lis­tä me­ren­a­lais­ta maa­kaa­su­put­kea, jon­ka ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­ta Suo­men vi­ran­o­mai­sil­la, asuk­kail­la ja yh­tei­söil­lä on mah­dol­li­suus esit­tää mie­li­pi­teen­sä 6.6.2013 saak­ka niil­tä osin kuin vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat Suo­meen.

Suun­ni­tel­tu noin 1250 kilo­met­riä pit­kä put­ki­lin­ja kul­kee Suo­men ta­lous­vyö­hyk­keel­lä noin 370 kilo­met­rin mat­kan. Kaa­sun­siir­to­jär­jes­tel­mä koos­tuu kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta me­ren­a­lai­ses­ta maa­kaa­su­put­kes­ta. Kaa­su­put­ken reit­ti­vaih­to­eh­to­jen on suun­ni­tel­tu kul­ke­van Itä­me­ren hal­ki Ve­nä­jäl­tä si­jait­se­vas­ta ran­tau­tu­mis­pai­kas­ta Suo­men, Ruot­sin, Tans­kan ve­sien kaut­ta ran­tau­tu­mis­pai­kal­le Sak­saan. Put­kis­ton reit­ti kul­kee Ve­nä­jän, Sak­san ja Tans­kan alue­ve­sil­lä ja ta­lous­vyö­hyk­keil­lä sekä Suo­men ja Ruot­sin ta­lous­vyö­hyk­keil­lä.

Hank­kees­ta vas­taa Nord Stream AG, joka käyn­nis­ti kaa­su­put­ki­hank­keen YVA-me­net­te­lyn Suo­mes­sa 25.3.2013 jät­tä­mäl­lä Suo­men osuut­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­oh­jel­man Uu­den­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le (ELY-kes­kus). Uu­den­maan ELY-kes­kus toi­mii hank­kees­sa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyn yh­teys­vi­ran­o­mai­se­na. Ar­vi­oin­ti­oh­jel­ma on hank­kees­ta vas­taa­van eh­do­tus ar­vi­oi­ta­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta sekä ar­vi­oin­nin jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Hank­kee­seen so­vel­le­taan li­säk­si YK:n Eu­roo­pan talousko­mis­si­on yleis­so­pi­mus­ta val­ti­oi­den ra­jat ylit­tä­vien ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nis­ta (Es­poon so­pi­mus), jon­ka pe­rus­teel­la suo­ma­lai­sil­la on mah­dol­li­suus esit­tää mie­li­pi­tei­tä myös koko hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta niil­tä osin, kun hank­keen vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat Suo­meen. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on Es­poon so­pi­muk­sen toi­mi­val­tai­nen vi­ran­o­mai­nen Suo­mes­sa.

Mie­li­pi­teet ja lau­sun­not tu­lee toi­mit­taa vii­meis­tään 6.6.2013 Uu­den­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­seen, joka an­taa oman lau­sun­ton­sa hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­oh­jel­mas­ta vii­meis­tään hei­nä­kuun alus­sa. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö esit­tää mui­den mai­den put­ki­o­suut­ta kos­ke­vat kan­nan­otot muil­le mail­le.

Lisä­tie­to­ja:

http://213.138.138.150/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_ar­vi­oin­ti/Venajan_ja_Sak­san_valisen_maa­kaa­su­put­ken_laa­jen­nus

YVA-me­net­te­lyn yh­teys­vi­ran­o­mai­nen:

Yli­tar­kas­ta­ja Päi­vi Blin­nik­ka, Uu­den­maan ELY-kes­kus, etu­nimi.suku­nimi@ely-kes­kus.fi, puh 02 9502 1377

Kan­sain­vä­li­nen kuu­le­mi­nen:
Ym­pä­ris­tö­neu­vos Saa­ra Bäck, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö, etu­nimi.suku­nimi@ymparisto.fi, puh 0400 285 410

Joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Jor­ma Jan­tu­nen, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus, etu­nimi.suku­nimi@ymparisto.fi, puh 040 517 3446

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013