Ympäristö- ja vesitalouslupa Sotkamon Silver Oy:n hopeakaivokselle

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 16.4.2013 an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä nro 33/2013/1 myön­tä­nyt Sot­ka­mo Silver Oy:lle tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van ym­pä­ris­tö- ja vesi­ta­lous­lu­van Sot­ka­mon kun­nas­sa si­jait­se­van Tipaksen (ai­em­min Tai­val­jär­ven) ho­pe­a­kai­vok­sen toi­min­taan.

Ym­pä­ris­tö­lupa kos­kee, niil­tä osin kuin pää­tök­sel­lä ei toi­sin mää­rä­tä, ha­ke­muk­sen mu­kais­ta ja laa­juis­ta, koko­nais­lou­hin­ta­na enin­tään 500 000 t/v moni­me­tal­li­mal­min ja sivu­ki­ven lou­hin­taa avo­lou­hok­ses­ta ja maan­a­lai­ses­ta kai­vok­ses­ta sekä tar­vit­ta­es­sa kai­vok­sen ra­ken­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van tar­ve­ki­ven lou­hin­taa kai­vos­pii­rin alu­eel­ta, mal­min, sivu­ki­ven ja tar­ve­ki­ven murs­kaus­ta, mal­min ri­kas­tus­ta, me­tal­li- ja pyriittirikasteiden tuot­ta­mis­ta, kä­si­tel­lyn jäte­ve­den joh­ta­mis­ta ojan ja Koi­vu­pu­ron kaut­ta Ol­lin­jo­keen, kai­van­nais­jät­tei­den kä­sit­te­lyä ja lä­ji­tys­tä jäte­a­lu­eil­le sekä nii­hin liit­ty­viä apu­toi­min­to­ja.

Lu­van saa­jal­le on myön­net­ty oi­keus kai­vok­sen puh­dis­tet­tu­jen jäte­ve­sien joh­ta­mi­seen pin­ta­va­lu­tus­ken­tän ala­puo­li­seen ojaan ja edel­leen Koi­vu­pu­roon.

Pää­tök­seen saa ha­kea va­lit­ta­mal­la muu­tos­ta Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­del­ta. Va­li­tus­aika päät­tyy 16.5.2013.

Si­säl­lys­lu­et­te­lol­la va­rus­tet­tuun pää­tök­seen voi tu­tus­tua www-si­vuil­la osoit­tees­sa: www.avi.fi/pohjois

Kuva: Sot­ka­mo Silver

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013