Järvien jäät haurastuvat nopeasti Etelä- ja Keski-Suomessa

Lu­met ovat su­la­neet jär­vien jäil­tä Ete­lä- ja Keski-Suo­mes­sa. Jään pak­suus on Ete­lä-Suo­men jär­vis­sä noin 25–40 cm, Keski-Suo­mes­sa 35–50 cm. Vir­ta­pai­kat ja pu­ro­jen suut ovat osin jo su­li­na tai nii­den jää on mer­kit­tä­väs­ti hei­ken­ty­nyt.

Sekä au­rin­gon­sä­tei­ly että vesi­sa­teet pää­se­vät nyt hau­ras­tut­ta­maan jää­pei­tet­tä. Mo­lem­pia on lu­vas­sa al­ka­neel­le vii­kol­le. Jää­pei­te puikkoutuu eli ki­teet su­la­vat irti toi­sis­taan. Vaik­ka jään pak­suus oli­si usei­ta kym­me­niä sent­te­jä, ja­lan­kul­ki­ja­kin voi pu­do­ta puikkoutuneen jään läpi.

Pohjois-Suo­men jär­vis­sä jää­tä on 40–90 cm. Siel­lä­kin vir­ta­pai­kat ovat jo vaa­ral­li­sia, vaik­ka jää­pei­te ylei­ses­ti on vie­lä kan­ta­va.

Jo­kien jään­läh­tö on eden­nyt Pohjois-Poh­jan­maan kor­keu­del­le. Mo­nes­sa jo­es­sa vesi nou­si no­pe­as­ti, kun jäät oli­vat vie­lä pak­sut. Tämä on ai­heut­ta­nut pa­ho­ja jää­pa­to­ja muun mu­as­sa Pyhä­jo­el­la.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201322.4.2013