Vesi- ja ympäristöseurannat muutoksessa

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja Vesi­ta­lous-leh­den jär­jes­tä­mä Vesi- ja ym­pä­ris­tö­seu­ran­nat muu­tok­ses­sa –se­mi­naa­ri pi­det­tiin 7. maa­lis­kuu­ta Hel­sin­gin Sää­ty­ta­lol­la. Aihe he­rät­ti laa­jaa kiin­nos­tus­ta ym­pä­ris­tö­am­mat­ti­lais­ten kes­kuu­des­sa ja ta­pah­tu­mas­sa oli mu­ka­na 125 osal­lis­tu­jaa.

Vesi- ja ym­pä­ris­tö­seu­ran­to­jen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­miä kä­si­tel­tiin laa­jas­ti eri osa-alu­eil­ta ja näkö­kul­mis­ta muun mu­as­sa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja Met­sän­tut­ki­mus­lai­tok­sen asi­an­tun­ti­joi­den toi­mies­sa alus­ta­ji­na. Kan­sain­vä­li­sen näkö­kul­man ym­pä­ris­tö­seu­ran­toi­hin toi Dr. Steffen Zacharias Hemholz- ym­pä­ris­tö­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta Sak­sas­ta. Ti­lai­suu­den ava­si SYKE:n pää­joh­ta­ja Lea Kaup­pi. Seu­ran­to­jen tu­le­vai­suus he­rät­ti myös vil­kas­ta kes­kus­te­lua ylei­sön ot­ta­es­sa kan­taa ai­hee­seen.

Se­mi­naa­rin esi­tys­ma­te­ri­aa­li on lu­et­ta­vis­sa SYKE:n verk­ko­sivuilta:

https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=329&id=1058

Kuva: Han­na Aho

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013