Asukkaan ja omistajan vastuulla on suojella omaisuuttaan tulvalta

Asuk­kai­den ja omis­ta­jien kan­nat­taa va­rau­tua tul­va­va­hin­koi­hin etu­kä­teen jo nyt, kun ke­vään tul­va-aika lä­hes­tyy. Oman alu­een tul­va­va­roi­tuk­sia ja -tie­dot­ta­mis­ta on syy­tä seu­ra­ta, sil­lä kiin­teis­tön omis­ta­jan ja asuk­kaan vas­tuul­la on suo­jel­la it­se­ään ja omai­suut­taan omil­la toi­mil­laan. Näin muis­tut­ta­vat Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus ja Suo­men Pe­las­tus­alan Kes­kus­jär­jes­tö.

Poik­keuk­sel­lis­ten tul­vien ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja kor­va­taan val­ti­on bud­jet­ti­va­rois­ta tä­män vuo­den lop­puun saak­ka. Sen jäl­keen näi­tä ra­ken­nus- ja ir­tai­mis­to­va­hin­ko­ja kor­va­taan va­kuu­tuk­sis­ta. Jos tul­va­tur­van si­säl­tä­vää va­kuu­tus­ta ei ole, kiin­teis­tön tai ir­tai­mis­ton omis­ta­ja vas­taa itse poik­keuk­sel­lis­ten tul­vien ai­heut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Koti­va­kuu­tuk­seen si­säl­ty­vää tul­va­tur­vaa kan­nat­taa tie­dus­tel­la omas­ta va­kuu­tus­yh­ti­ös­tä.

Tul­va-aika näyt­täi­si tänä ke­vää­nä al­ka­van Ete­lä- ja Lounais-Suo­mes­sa kes­ki­mää­räis­tä myö­hem­min eli ai­kai­sin­taan maalis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa. SYKE jul­kai­see tar­kem­man tul­va­en­nus­teen myö­hem­min maa­lis­kuus­sa. Tul­va­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ja en­nus­tei­ta voi seu­ra­ta me­di­as­ta ja esim. www.ymparisto.fi/tul­va­ti­lan­ne -si­vuil­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013