Biojätteiden ja puhdistamolietteiden ravinteet hyödyksi eikä Itämereen

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ra­hoit­taa noin 1,1 mil­joo­nal­la eu­rol­la kym­men­tä uut­ta han­ket­ta, jot­ka te­hos­ta­vat bio­jät­tei­den ja puh­dis­ta­mo­liet­tei­den hyö­dyn­tä­mis­tä. Hank­keis­sa sel­vi­te­tään muun mu­as­sa, mi­ten ra­vin­tei­kas­ta bio­jä­tet­tä, lie­tet­tä ja bio­kaa­su­lai­tok­sis­sa syn­ty­vää mädätettä voi­daan hyö­dyn­tää tur­val­li­ses­ti lan­noit­tee­na, maan­pa­ran­nus­ai­nee­na ja ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ra­vin­tei­den kier­rä­tyk­sen edis­tä­mis­tä ja Saa­ris­to­me­ren ti­lan pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­va oh­jel­ma (2012-2015) ha­lu­aa teh­dä Suo­mes­ta ra­vin­tei­den kier­rä­tyk­sen mal­li­maan. Ta­voit­tee­na on, että ra­vin­tei­ta vuo­taa mer­kit­tä­väs­ti ny­kyis­tä vä­hem­män ym­pä­ris­töön ja edel­leen Saa­ris­to­me­reen.

Va­li­tuis­sa hank­keis­sa muun mu­as­sa ke­hi­te­tään bio­kaa­su­lai­tos­ten toi­min­taa, jot­ta lai­tos­ten tuot­ta­man mädätteen käyt­tä­mis­tä ra­vin­tee­na voi­daan li­sä­tä. Yksi ra­hoi­tet­ta­vis­ta hank­keis­ta pyr­kii or­ga­ni­soi­maan kier­rä­tys­ra­vin­tei­den ja­los­tus- ja toi­mi­tus­ket­jun yh­dis­tä­mäl­lä alan eri toi­mi­jat, ku­ten bio­kaa­su­lai­tok­set, lan­noit­tei­den ja mul­lan tuot­ta­jat sekä kier­rä­tys­ra­vin­tei­den käyt­tä­jät.

Met­sä­te­ol­li­suu­des­sa syn­ty­viä jät­tei­tä ja liet­tei­tä yri­te­tään hyö­dyn­tää pa­rem­min luo­mal­la ta­po­ja var­mis­taa nii­den käyt­tö­kel­poi­suus. Li­säk­si ra­hoi­tuk­sen tur­vin ke­hi­te­tään puh­dis­ta­mo­liet­teen kä­sit­te­lyä sekä sel­vi­te­tään liet­teen hyö­ty­käyt­töä ja kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mien ta­lou­del­li­suut­ta. Myös bio­jät­teen kom­pos­toin­tiin ja mä­dä­tyk­seen et­si­tään in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.

Uu­sien tur­val­lis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ke­hit­tä­mi­nen vaa­tii mah­dol­lis­ten hait­ta-ai­nei­den huo­lel­lis­ta tut­ki­mis­ta, mi­hin hank­keis­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Oh­jel­ma on tä­hän men­nes­sä ra­hoit­ta­nut yh­teen­sä 20 han­ket­ta, jot­ka to­teut­ta­vat oh­jel­man ta­voit­tei­ta. Ra­hoi­tus­ta voi­vat ha­kea ke­hit­tä­mis­hank­keet, jot­ka edis­tä­vät ra­vin­tei­den kier­rä­tys­tä, vä­hen­tä­vät Itä­me­ren ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta sekä te­hos­ta­vat Saa­ris­to­me­ren ja Sel­kä­me­ren va­lu­ma-alu­ei­den maa­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lua.

Hank­kei­den ra­hoi­tuk­seen on va­rat­tu 2,3 mil­joo­naa eu­roa vuon­na 2013. Vuo­si­na 2014–2015 mää­rä­ra­ho­jen taso säi­ly­nee ny­kyi­sel­lä vuo­si­ta­sol­la.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013