HSY:ltä vesihuollon kehittämissuunnitelmat vuosille 2013-2022

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut -kun­ta­yh­ty­mä on yh­teis­työs­sä jä­sen­kun­tien (Es­poo, Hel­sin­ki, Kau­ni­ai­nen ja Van­taa) laa­ti­nut vesi­huol­lon seu­dul­li­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2013-2022 sa­man­ai­kai­ses­ti Es­poon, Hel­sin­gin, Kau­ni­ais­ten ja Van­taan kau­pun­ki­koh­tais­ten ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mien päi­vi­tys­ten kans­sa.

Työn ta­voit­tee­na on koo­ta seu­tu­ta­sol­la kau­pun­kien vesi­huol­lon ke­hit­tä­mis­tar­peet ja mää­rit­tää ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet ja nii­den aika­tau­lut seu­raa­van kym­me­nen vuo­den ajak­si.

Ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mis­sa on kes­ki­tyt­ty yh­dys­kun­ta­ra­ken­teen ke­hit­ty­mi­sen ai­heut­ta­mien muu­tos­tar­pei­den sekä ny­kyis­ten ver­kos­to­jen ulko­puo­lel­la ole­vien vesi­huol­lon tar­pees­sa ole­vien alu­ei­den tun­nis­ta­mi­seen.

Kau­pun­kien kun­ta­koh­tai­set vesi­huol­lon ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma- ja vesi­huol­lon toi­min­ta-alue­luon­nok­set sekä seu­dul­li­nen vesi­huol­lon ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma- ja HSY:n vesi­huol­lon toi­min­ta-alue­luon­nos on ase­tet­tu näh­tä­vil­le 4.3.-29.3.2013 vä­li­sek­si ajak­si. Asuk­kaat voi­vat ker­toa mie­li­pi­teen­sä kun­ta­koh­tai­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta.

Kun­ta­koh­tai­siin Es­poon, Hel­sin­gin, Kau­ni­ai­sen ja Van­taan kau­pun­kien suun­ni­tel­miin pää­see tu­tus­tu­maan HSY:n verk­ko­si­vu­jen kaut­ta (HSY ->Vesi­huol­to ->Ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat). Lin­keis­tä löy­ty­vät myös seu­dul­li­nen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma sekä sen liit­teet.

Kun­ta­lais­ten on mah­dol­li­suus ky­syä ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mis­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­tees­ta

vesihuollonkehittamissuunnitelmat@hsy.fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013