Kaivosteollisuuden jätevesien puhdistamiseen kehitetään uutta teknologiaa

Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­nen yli­o­pis­to (LUT) ja VTT käyn­nis­tä­vät PuMi-tut­ki­mus­pro­jek­tin, jos­sa ke­hi­te­tään ve­den­puh­dis­tus­tek­niik­kaa kai­vos­te­ol­li­suu­den tar­pei­siin. Pro­jek­tis­sa luo­daan uusi, memb­raa­ni­suo­da­tus­ta käyt­tä­vä toi­min­ta­mal­li kai­vos­ten jäte­ve­sien puh­dis­ta­mi­seen.

Memb­raa­ni­suo­da­tuk­ses­sa käy­te­tään huo­kois­ta kal­voa, jos­sa on pie­nen pie­niä rei­kiä. Sen avul­la jäte­ve­des­tä voi­daan suo­dat­taa par­tik­ke­lei­ta ja liu­en­nei­ta ai­nei­ta kai­vok­sen tuo­tan­to­pro­ses­sin eri vai­heis­sa.

Vet­tä tar­vi­taan kai­vok­sen tuo­tan­to­pro­ses­sin useis­sa vai­heis­sa. Pro­ses­sin ai­ka­na ve­teen se­koit­tuu esi­mer­kik­si eri­lai­sia me­tal­lei­ta, hap­po­ja, ke­mi­kaa­le­ja ja ra­di­o­ak­tii­vi­sia ai­nei­ta. Sik­si jäte­vet­tä ei voi las­kea ym­pä­ris­töön tai käyt­tää uu­del­leen en­nen puh­dis­ta­mis­ta.

Uu­den­lai­sil­le jäte­ve­den­kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mil­le on tar­ve kai­vos­te­ol­li­suu­des­sa. Kai­vos­ten jäte­ve­siä kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­mää­räyk­set ki­ris­ty­vät jat­ku­vas­ti.

”Uu­del­la tek­no­lo­gi­al­la saa­daan mer­kit­tä­vä pa­ran­nus ve­den puh­dis­tuk­sen ta­soon. Kai­vos­te­ol­li­suu­des­sa käy­te­tään val­ta­via mää­rät vet­tä, eikä ve­den puh­dis­tus­teho ole ny­ky­ään usein­kaan riit­tä­vän hyvä”, Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­sen yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Mika Mänt­tä­ri sa­noo.

Memb­raa­ni­suo­da­tuk­sel­la vesi saa­daan niin puh­taak­si, että se voi­daan käyt­tää pro­ses­sis­sa uu­del­leen tai las­kea ym­pä­ris­töön tur­val­li­ses­ti.

”Uusi tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa sul­je­tun vesi­kier­ron kai­vok­ses­sa. Suo­men pa­pe­ri­te­ol­li­suus kier­rät­tää jo vet­tä pro­ses­sis­saan, sa­moin ulko­mai­set kai­vok­set, joi­den si­jain­ti­pai­koil­la on pu­laa ve­des­tä”, Mänt­tä­ri ker­too.

Myös ve­des­tä suo­da­te­tuil­la ai­neil­la voi olla jat­ko­käyt­töä. Esi­mer­kik­si ve­des­tä ero­tet­tu­ja me­tal­le­ja voi­daan ot­taa käyt­töön, mikä ei ai­kai­sem­mal­la tek­nii­kal­la ole ol­lut kan­nat­ta­vaa.

PuMi-tut­ki­mus­pro­jek­ti (Purification and monitoring concept for mining water treatment based on new water technologies) on kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vän, Lap­peen­ran­nas­sa si­jait­se­van ero­tus­tek­nii­kan tut­ki­mus­kes­kit­ty­män yh­teis­han­ke. LUT:n Ero­tus­tek­nii­kan kes­kuk­sen ja VTT:n yh­teis­työ laa­je­ni vii­me vuon­na, kun VTT pe­rus­ti Lap­peen­ran­taan uu­den, ero­tus­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vän tut­ki­mus­ryh­män.

”Jär­jes­te­ly on mah­dol­lis­ta­nut en­tis­tä­kin tii­viim­män yh­teis­työn LUT:n ja VTT:n vä­lil­lä”, Mänt­tä­ri sa­noo.

Kuva: Tal­vi­vaa­ra Oyj.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013