Merivesi hyvin matalalla koko Suomen rannikolla

Ilma­tie­teen lai­tos on an­ta­nut va­roi­tuk­sen meri­ve­den ma­ta­las­ta kor­keu­des­ta koko Suo­men ran­ni­kol­le. Koko ran­ni­kol­la sa­man­ai­kai­ses­ti las­ke­va meri­ve­den­kor­keus on poik­keuk­sel­lis­ta.

Ma­ta­la ve­den­kor­keus saat­taa hai­ta­ta sa­ta­mien lai­va­lii­ken­net­tä ja li­sää ka­ril­le­ajon ris­kiä.

Aina maa­lis­kuun alus­ta asti poh­joi­sel­la At­lan­til­la on val­lin­nut pää­osin kor­ke­a­pai­ne ja täs­tä joh­tu­en tuu­li on Itä­me­ren alu­eel­la pu­hal­ta­nut enim­mäk­seen poh­joi­sen ja idän vä­lil­tä työn­tä­en meri­vet­tä Tans­kan sal­mis­ta Poh­jan­me­rel­le. Vii­me päi­vi­nä Skan­di­na­vi­aan vah­vis­tu­nut kor­ke­a­pai­ne on osal­taan myös edes­aut­ta­nut il­mi­ön syn­ty­mi­ses­sä.

Täl­lä vii­kol­la idän puo­lei­nen tuu­li voi­mis­tuu Suo­men meri­a­lu­eil­la en­ti­ses­tään, jo­ten myös meri­ve­den­kor­keus on edel­leen las­kus­sa. Sää­ti­lan­tees­sa ei näy­tä ta­pah­tu­van mer­kit­tä­viä muu­tok­sia, sil­lä Skan­di­na­vi­aan on uu­del­leen vah­vis­tu­mas­sa kor­ke­a­pai­ne. Tä­män seu­rauk­se­na ve­den­kor­keus py­syy ma­ta­la­na.

Voi­mas­sa ole­va va­roi­tus­kart­ta: ilma­tie­teen­lai­tos.fi/va­roi­tuk­set

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013