NIB rahoittaa jätevedenkäsittelyä Helsingin alueella

Poh­jois­mai­den In­ves­toin­ti­pank­ki (NIB) ja Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut (HSY) ovat so­pi­neet 15 mil­joo­nan eu­ron lai­nas­ta, jol­la ke­hi­te­tään jäte­ve­den kä­sit­te­ly­pro­ses­se­ja Hel­sin­gin met­ro­po­li­a­lu­eel­la.

Tämä 8 vuo­den lai­na on kor­va­mer­kit­ty vuo­sien 2012-2016 in­ves­toin­ti­oh­jel­man to­teut­ta­mis­ta var­ten. Oh­jel­man tar­koi­tuk­se­na on päi­vit­tää ja ke­hit­tää jäte­ve­den­kä­sit­te­ly­pro­ses­se­ja Hel­sin­gin alu­eel­la ja eri­tyi­ses­ti Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa sekä vä­hen­tää Itä­me­reen pää­ty­vää ra­vin­ne­kuor­maa.

Vuon­na 1994 käyt­töön otet­tu Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mo on Suo­men suu­rin lai­tos, jos­sa kä­si­tel­lään koti­ta­louk­sien ja te­ol­li­suu­den jäte­ve­siä. Lai­tok­ses­sa puh­dis­te­taan noin 800 000 asuk­kaan jäte­ve­det.

”Han­ke hyö­dyt­tää sekä Hel­sin­gin met­ro­po­li­a­lu­et­ta että Itä­mer­ta”, sa­noo NIBin toi­mi­tus­joh­ta­ja Hen­rik Normann.

Poh­jois­mai­den In­ves­toin­ti­pank­ki (NIB) on kah­dek­san jä­sen­maan (Is­lan­ti, Lat­via, Liet­tua, Nor­ja, Ruot­si, Suo­mi, Tans­ka ja Viro) omis­ta­ma kan­sain­vä­li­nen ra­hoi­tus­lai­tos. Pank­ki ra­hoit­taa yk­si­tyi­siä ja jul­ki­sia in­ves­toin­ti­hank­kei­ta sekä jä­sen­mais­sa että nii­den ulko­puo­lel­la.

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut (HSY) on vuon­na 2009 pe­rus­tet­tu kun­ta­yh­ty­mä, joka tuot­taa ym­pä­ris­tö­pal­ve­lu­ja Hel­sin­gin seu­dun asuk­kail­le. HSY yh­dis­tää Hel­sin­gin, Es­poon, Van­taan ja Kau­ni­ais­ten vesi­lai­tok­set ja tar­jo­aa vesi- sekä jäte­vesi­huol­to­pal­ve­lu­ja alu­een asuk­kail­le.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013