Uponorin ja KWH:n yhteisyritys vastatuulessa

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to (KKV) te­ki 25. hel­mi­kuu­ta mark­ki­na­oi­keu­del­le esi­tyk­sen Uponor Oyj:n ja KWH-Yh­ty­mä Oy:n vä­li­sen yri­tys­kau­pan kiel­tä­mi­sek­si. KKV:n mu­kaan yri­tys­kau­pas­sa yh­dis­tyi­si­vät muo­vis­ten put­kis­to­rat­kai­su­jen kak­si yli­voi­mai­ses­ti suu­rin­ta toi­mi­jaa Suo­mes­sa, ja jär­jes­te­ly joh­tai­si to­teu­tu­es­saan kil­pai­lun mer­kit­tä­vään vä­he­ne­mi­seen eri­tyi­ses­ti yh­dys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­tet­tä­vien muo­vi­put­kien mark­ki­noil­la sekä joh­tai­si to­den­nä­köi­ses­ti tuot­tei­den hin­to­jen nou­suun ja yh­dys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vien kus­tan­nus­ten kas­va­mi­seen.

Mark­ki­na­oi­keu­den tu­lee kil­pai­lu­lain mu­kaan an­taa kiel­toe­si­tyk­seen pe­rus­tu­va rat­kai­sun­sa kol­men kuu­kau­den ku­lues­sa esi­tyk­sen te­ke­mi­ses­tä. Mark­ki­na­oi­keus voi jo­ko kiel­tää yri­tys­kau­pan vi­ras­ton esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti, hy­väk­syä kau­pan sel­lai­se­naan tai aset­taa sen to­teut­ta­mi­sel­le eh­to­ja.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013