Puutteellinen ruostesuojaus Jyväskylän vesitornisortuman todennäköinen syy

Jy­väs­ky­läs­sä 3.11.2012 ta­pah­tu­neen vesi­tor­ni­sor­tu­man tut­kin­ta on eden­nyt. Tie­dot­tees­sa 23.11.2012 to­det­tiin sor­tu­man ole­van seu­raus­ta vesi­säi­li­ön lat­ti­a­e­le­ment­te­jä si­to­neen ja sei­niä tu­ke­neen ren­gas­mai­sen be­to­ni­pal­kin pet­tä­mi­ses­tä. Pal­kin lu­juu­den kan­nal­ta kes­kei­sis­sä jän­ne­te­räs­ni­puis­sa ha­vait­tiin kor­roo­si­o­vau­ri­oi­ta, joi­den sel­vit­tä­mi­sek­si näyt­teis­tä pyy­det­tiin tut­ki­mus­lai­tok­sen lau­sun­to.

Jän­ne­te­räs­tan­gois­sa to­det­tiin jo sel­väs­ti en­nen nii­den kat­ke­a­mis­ta syn­ty­nei­tä sä­rö­jä. Sä­röy­ty­mi­sen ai­heut­ta­jak­si on var­mis­tu­nut niin sa­not­tu vii­väs­ty­nyt vety­mur­tu­ma. Vety­mur­tu­mal­le on tyy­pil­lis­tä, että sä­röt ydintyvät eli al­ka­vat ma­te­ri­aa­lin si­säl­tä te­räk­ses­sä ole­van ve­dyn vai­ku­tuk­ses­ta. Ve­tyä on te­räk­ses­sä, mut­ta se pois­tuu ajan ku­lu­es­sa. Si­ten täs­sä pit­kän ajan ku­lut­tua ta­pah­tu­neen sä­röi­lyn ai­heut­ta­ma vety ei ol­lut pe­räi­sin val­mis­tus­vai­hees­ta vaan il­mei­sim­min sitä on siir­ty­nyt te­räk­seen ruos­tu­mi­sen seu­rauk­se­na.

Te­räs­tan­ko­jen suo­ja­put­ki oli ol­lut tar­koi­tus ra­ken­ta­mi­sen ai­kaan täyt­tää in­jek­toin­ti­mas­sal­la, mut­ta täyt­töä ei ol­lut saa­tu suo­ja­put­keen ja te­räs­ten vä­lei­hin kat­ta­vas­ti. In­jek­toin­nin on­nis­tu­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä te­räs­ten ruos­tu­mi­seen ja voi­mien siir­ty­mi­seen. Nip­pu­jen suo­ja­put­ket oli­vat ruos­tu­neet pai­koin puh­ki ja ni­put oli­vat al­tis­tu­neet ra­ken­tee­seen vuo­ta­neel­le ve­del­le.

Sade­ve­den va­lu­mi­nen ra­ken­tee­seen oli mah­dol­lis­ta, kos­ka vesi­tor­nin be­to­ni­e­le­ment­tien sau­mo­jen tii­vis­tä­mi­seen käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit oli­vat huo­no­kun­toi­set. Vesi pää­si va­lu­maan ra­ken­tee­seen säi­li­ö­osan sei­nää myö­den eikä tätä ol­lut esi­tet­ty esi­mer­kik­si pel­li­tyk­sel­lä tai muul­la ra­ken­teel­li­sel­la kei­nol­la.

Te­räs­ten ma­te­ri­aa­li- tai val­mis­tus­vi­kaan viit­taa­via ha­vain­to­ja ei ole.

Tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tään vie­lä vesi­tor­nin käyt­töön liit­ty­viä asi­oi­ta, joil­la voi olla mer­ki­tys­tä vesi­tor­nien tur­val­li­suu­del­le. Ko­ko­nai­suu­des­ta val­mis­tuu tut­kin­ta­se­los­tus suo­si­tuk­si­neen ke­sän 2013 jäl­keen.

Ku­vas­sa kes­kim­mäi­se­nä veto­ko­kees­sa käy­tet­ty sä­röy­ty­nyt te­räs­tan­ko. Kuva: On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013