Prosentti bkt:sta infraan

VTT:n tuo­reen sel­vi­tyk­sen mu­kaan infran kun­nos­sa­pi­don mää­rä on vä­hen­ty­nyt Suo­mes­sa. Vuo­den 2002 ta­sos­ta on tul­tu alas roi­mat 13 pro­sent­tia. Sa­man­ai­kai­ses­ti eu­ron osto­voi­ma on las­ke­nut öl­jyn ja ener­gi­an hin­nan­nou­sus­ta riip­pu­vai­sel­la alal­la.

– Ke­hi­tys­suun­ta on hy­vin huo­les­tut­ta­va. Sa­maan ai­kaan kun ra­ken­teet ra­pis­tu­vat ja vaa­ti­vat en­tis­tä enem­män yllä­pi­toa, infran kun­nos­ta huo­leh­di­taan vuo­si vuo­del­ta vä­hem­män, Ra­ken­nus­te­ol­li­suus RT ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tar­mo Pipatti sa­noo.

Työn­an­ta­ja­liit­to RT, inf­ra­toi­mi­alaa RT:ssä edus­ta­va INF­RA ry sekä työn­te­ki­jä­puol­ta edus­ta­va Ra­ken­nus­liit­to ry ve­to­a­vat yh­des­sä hal­li­tuk­seen, jot­ta ke­hi­tys­kul­ku otet­tai­siin va­ka­vas­ti ja pa­nos­tus infraan va­kiin­nu­tet­tai­siin vii­mein­kin riit­tä­väl­le ta­sol­le.

– Eh­do­tam­me, että infran ra­ken­ta­mi­seen ja kun­nos­sa­pi­toon käy­te­tään jat­kos­sa pro­sent­ti brut­to­kan­san­tuot­tees­ta vuo­sit­tain. Täl­lä noin kah­den mil­jar­din pa­nok­sel­la ra­pis­tu­mi­sen kier­re saa­daan py­säy­tet­tyä ja Suo­men inf­ra­ra­ken­tei­den kun­to pa­laa lä­hel­le kil­pai­li­ja­mai­den ta­soa, INF­RA ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Paa­vo Syrjö lu­paa.

Ensi­a­vuk­si vie­lä tä­män hal­li­tus­kau­den ai­ka­na tar­vi­taan 200 mil­joo­nan eu­ron pa­nos­tus infraan. Puo­let me­ni­si lii­ken­ne­väy­lien kun­nos­sa­pi­don vuo­sit­tai­seen taso­ko­ro­tuk­seen, puo­let elin­kei­no­e­lä­män kul­je­tus­ten kan­nal­ta tär­keim­piin täs­mä­in­ves­toin­tei­hin.

Inf­ra­ra­ken­tei­ta ovat muun mu­as­sa tiet, ka­dut ja ra­dat sekä vesi- ja ener­gi­a­huol­to-ver­kos­tot. Mil­joo­nan eu­ron pa­nos­tus inf­ra-alal­le luo jopa 15 työ­paik­kaa vuo­dek­si. Luku on sel­väs­ti kor­ke­am­pi kuin esi­mer­kik­si tek­no­lo­gia- tai met­sä­te­ol­li­suu­des­sa.

– Inf­ra-ala luo työ­paik­ko­ja jous­ta­vas­ti ja tasa-ar­voi­ses­ti ym­pä­ri Suo­men. Sel­vi­tys­ten mu­kaan pe­rä­ti joka kol­mas infraan si­joi­tet­tu euro pa­laa kan­san­ta­lou­den kier­toon ta­lous­kas­vua li­sää­mään, jo­ten täl­lä alal­la liik­ku­vas­ta ra­has­ta pää­see hyö­ty­mään to­del­la moni suo­ma­lai­nen, Ra­ken­nus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Har­ju­nie­mi ver­taa.

RT:n, INFRAn ja Ra­ken­nus­lii­ton ve­too­mus pe­rus­te­lui­neen:
http://www.infrary.fi/files/4513_2013_2_Yksi_pro­sent­ti.pdf

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201319.3.2013