Yhteistyötä Vantaanjoen hyväksi

Jäte­ve­den yli­vuo­dot hait­taa­vat Van­taan­joen vir­kis­tys­käyt­töä ja kala­ta­lout­ta. Hait­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY ja Van­taan­joen alu­een vesi­lai­tok­set ovat avan­neet kes­kus­te­lun alu­een kala­ta­lous­toi­mi­joi­den kans­sa.

Jäte­ve­den yli­vuo­to­ja ta­pah­tuu, kun puh­dis­ta­ma­ton­ta jäte­vet­tä pää­see vie­mä­ri­ver­kos­tos­ta ve­sis­töön. Tyy­pil­li­ses­ti yli­vuo­to­ja syn­tyy rank­ka­sa­tei­den tai lu­men su­la­mi­sen seu­rauk­se­na, kun vie­mä­ri­ver­kos­to täyt­tyy sade- tai su­la­mis­ve­sis­tä. Nii­tä ai­heut­ta­vat myös jäte­ve­den­pump­paa­mo­jen vi­kaan­tu­mi­set ja säh­kö­kat­kok­set.

Yli­vuo­to­jen hai­tal­li­sim­pia vai­ku­tuk­sia ovat ve­den hy­gi­ee­ni­sen laa­dun heik­ke­ne­mi­nen sekä ve­den hap­pi­pi­toi­suu­den las­ku, joka voi ai­heut­taa vesi­e­li­ös­tön kuo­le­mia.

HSY:n, Van­taan­joen alu­een vesi­lai­tos­ten, ym­pä­ris­tö- ja kala­ta­lous­vi­ran­o­mais­ten sekä kala­ta­lou­del­li­sia kun­nos­tus­töi­tä te­ke­vän Vir­ta­ve­sien hoi­to­yh­dis­tyk­sen yh­teis­työ al­koi yh­teis­ta­paa­mi­sel­la 1. hel­mi­kuu­ta. Ta­paa­mi­sen kut­sui kool­le Van­taan­joen ja Hel­sin­gin seu­dun ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys, joka vas­taa Van­taan­joen ja sen sivu­jo­kien ve­den laa­dun yh­teis­tark­kai­lus­ta. Ta­paa­mi­ses­sa syn­tyi vil­kas­ta kes­kus­te­lua muun mu­as­sa toi­mi­joi­den vä­li­sen tie­don­ku­lun ta­vois­ta ja ka­na­vis­ta. Yh­teis­ta­paa­mi­sia jär­jes­te­tään mah­dol­li­ses­ti jat­kos­sa­kin.

Vesi­lai­tos­ten pit­kän täh­täi­men ta­voit­tee­na on lo­pet­taa jäte­ve­den yli­vuo­dot Van­taan­jo­keen ko­ko­naan. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää mit­ta­via in­ves­toin­te­ja, ku­ten vesi­huol­to­ver­kos­ton ja jäte­ve­den­pump­paa­mo­jen sa­nee­rauk­sia. In­ves­toin­nit py­ri­tään koh­den­ta­maan en­sin nii­hin alu­ei­siin, jois­sa yli­vuo­to­jen vä­hen­tä­mis­tar­ve on akuu­tein­ta.

Jäte­vesi­pääs­tö­jen tor­jun­taa Van­taan­joen alu­eel­la ke­hi­te­tään kak­si­vuo­ti­ses­sa yh­teis­työ­hank­kees­sa, jos­sa ovat mu­ka­na HSY sekä Van­taan­joen alu­een vesi­lai­tok­set ja ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys. Hank­keen bud­jet­ti on 170 000 eu­roa, ja sitä ra­hoit­ta­vat Uu­den­maan liit­to ja Suo­men vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen ke­hit­tä­mis­ra­has­to.

Lisä­tie­to­ja:

Tom­mi Fred, osas­ton­joh­ta­ja, HSY, puh. 050 348 4841
Kirs­ti Lah­ti, toi­min­nan­joh­ta­ja, Van­taan­joen ja Hel­sin­gin seu­dun ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys,
puh. 050 327 0200

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013