Viikinmäen puhdistamon kapasiteettia lisätään

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY ra­ken­nut­taa Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­moon jäte­ve­den yh­dek­sän­nen bi­o­lo­gi­sen kä­sit­te­ly­lin­jan. Uu­den puh­dis­tus­lin­jan an­si­os­ta puh­dis­ta­mon bi­o­lo­gi­sen puh­dis­tuk­sen ka­pa­si­teet­ti kas­vaa noin 12 pro­sent­ti­yk­sik­köä.

Puh­dis­tus­lin­jan ra­ken­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon te­hok­kaan toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si. Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa kä­si­tel­lään noin 800 000 asuk­kaan sekä työ­paik­ko­jen jäte­ve­det Hel­sin­gin ja seit­se­män naa­pu­ri­kun­nan alu­eel­ta. Puh­dis­ta­mon kuor­mi­tus on li­sään­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta vie­mä­röin­ti­a­lu­een vä­es­tö­mää­rän ja asu­kas­ta koh­den las­ke­tun omi­nais­kuor­mi­tuk­sen kas­vun myö­tä.

Asu­kas- ja työ­paik­ka­pe­räi­sen kuor­mi­tuk­sen kas­vun en­nus­te­taan edel­leen jat­ku­van. Il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mien sään ääri-il­mi­öi­den ar­vi­oi­daan kas­vat­ta­van jäte­ve­den vir­taa­ma­huip­pu­ja ja si­ten li­sää­vän puh­dis­ta­mon kuor­mi­tus­ta.

Yh­dek­sän­nen puh­dis­tus­lin­jan ra­ken­nus­työt al­koi­vat hel­mi­kuun 2013 alus­sa, ja nii­den ar­vi­oi­daan jat­ku­van alku­ke­sään 2014 saak­ka. Puh­dis­tus­lin­jan ti­lat on jo ai­em­min lou­hit­tu puh­dis­ta­mon luo­las­ton yh­tey­teen. Var­si­nai­set ra­ken­nus­työt teh­dään luo­las­ton si­säl­lä, eikä nii­den en­na­koi­da ai­heut­ta­van lähi­a­lu­eel­le häi­ri­öi­tä.

Lisä­tie­to­ja:
pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Yli-Kuivila, HSY:n vesi­huol­to, puh. 09 1561 3320

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013