Talvivaara-selvitys valmistui

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö aset­ti mar­ras­kuus­sa 2012 Riit­ta Rai­ni­on ja Aino Tur­pei­sen sel­vit­tä­mään Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­on­gel­mia ja vi­ran­o­mais­ten toi­min­taa nii­den val­von­nas­sa. Sel­vi­tys luo­vu­tet­tiin ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­töl­le 15. hel­mi­kuu­ta. Rai­ni­on ja Tur­pei­sen mu­kaan pa­ran­net­ta­vaa löy­tyi­si sekä toi­min­nan­har­joit­ta­jan että vi­ran­o­mais­ten toi­min­nas­sa. Ha­vait­tu­jen on­gel­mien pe­rus­teel­la sel­vi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan myös muu­tok­sia ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sen toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa ja toi­min­nas­ta ai­heu­tu­vien ym­pä­ris­tö­pääs­tö­jen ar­vi­oin­nis­sa sekä toi­min­nan­har­joit­ta­jan käyt­tä­mien kon­sult­tien asi­an­tun­te­muk­ses­sa on sel­väs­ti pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Kai­nuun ELY-kes­kus ei ole käyt­tä­nyt hy­väk­seen kaik­kia käy­tet­tä­vis­sä ole­via val­von­ta­kei­no­ja, ku­ten vä­lil­lis­tä hal­lin­to­pak­koa. Val­vo­ja on tur­vau­tu­nut lii­an kau­an pelk­kiin huo­mau­tuk­siin ja ke­ho­tuk­siin. Vain tiu­kim­mis­sa ti­lan­teis­sa on teh­ty tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­sil­le. Val­von­ta­vi­ran­o­mai­sen ha­lut­to­muus käyt­tää hal­lin­to­pak­koa sa­moin kuin use­at poik­keuk­sel­li­sia ti­lan­tei­ta kos­ke­vat pää­tök­set ovat saat­ta­neet olla omi­aan he­rät­tä­mään epäi­lyk­sen val­vo­jan toi­min­nan riip­pu­mat­to­muu­des­ta, sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taan.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ös­sä on val­mis­tel­ta­va­na par­hail­laan esi­tys uu­dek­si ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain­sää­dän­nök­si. Sel­vi­tys­hen­ki­löt eh­dot­ta­vat usei­ta muu­tok­sia huo­mi­oi­ta­vak­si uu­dis­tus­työs­sä.

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin esi­te­tään otet­ta­vak­si sään­nös sii­tä, että puut­teel­li­nen ym­pä­ris­tö­lupa­ha­ke­mus voi­daan joko jät­tää tut­ki­mat­ta, jos ha­ke­muk­sen täy­den­nys­tä jou­du­taan usei­ta ker­to­ja pyy­tä­mään tai suo­raan hy­lä­tä, jos ha­ke­mus on hy­vin puut­teel­li­nen. Li­säk­si esi­te­tään lupa­vi­ran­o­mai­sel­le oi­keut­ta vel­voit­taa ha­ki­jan täy­den­tä­mään ha­ke­mus­ta tai han­ki­maan tar­vit­ta­va sel­vi­tys tai tut­ki­mus uhal­la, että lupa­vi­ran­o­mai­nen hank­kii sen ha­ki­jan kus­tan­nuk­sel­la. Hal­lin­to­pak­ko­toi­mi­val­lan osal­ta esi­te­tään, että hal­lin­to­pak­ko­vi­ran­o­mai­sen teh­tä­vät siir­ret­täi­siin lupa­vi­ran­o­mai­sel­le eli alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ja siel­lä ym­pä­ris­tö­lupa­vas­tuu­a­lu­eel­le, jol­la on it­se­näi­nen ja riip­pu­ma­ton ase­ma. Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain poik­keuk­sel­li­sia ti­lan­tei­ta kos­ke­viin sään­nök­siin kyt­key­ty­vät tulkintaerimielisyydet ja ky­sy­mys eri lain­koh­tien so­vel­ta­mi­ses­ta toi­min­nan muu­tos­ti­lan­teis­sa tu­li­si sel­vit­tä­jien mu­kaan rat­kais­ta uu­den ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain sää­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Sel­vi­tys­hen­ki­löt esit­tä­vät myös lupa- ja val­von­ta­vi­ran­o­mais­ten yh­teis­työn ke­hit­tä­mis­tä sekä voi­ma­va­ro­jen ja asi­an­tun­te­muk­sen tur­vaa­mis­ta.

”Sel­vi­tyk­ses­sä on hy­viä eh­do­tuk­sia vi­ran­o­mais­ten toi­min­nan ja lain­sää­dän­nön ke­hit­tä­mi­sek­si. Tu­len vie­mään nii­tä eteen­päin par­hail­laan käyn­nis­sä ole­van ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä. Kan­sa­lais­ten on voi­ta­va luot­taa vi­ran­o­mais­ten riip­pu­mat­to­muu­teen ja sii­hen, että ym­pä­ris­tö­vi­ran­o­mai­set käyt­tä­vät kaik­kia käy­tet­tä­vis­sä ole­via kei­no­ja ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen es­tä­mi­sek­si”, Vil­le Nii­nis­tö sa­noi sel­vi­tyk­sen luo­vu­tus­ti­lai­suu­des­sa edus­kun­nas­sa.

Tal­vi­vaa­ra-sel­vi­tys on ko­ko­naan lu­et­ta­vis­sa ym­pä­ris­tö­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­la: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=141967&lan=fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013