Suomenlahti-vuoden valmistelu käynnistyi

Suo­men­lah­ti-vuo­den 2014 kan­sa­lais­val­tuus­kun­ta on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tön kool­le kut­su­maa ryh­mää ve­tää toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen. Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on lu­pau­tu­nut tee­ma­vuo­den 2014 suo­je­li­jak­si.

Suo­men­lah­ti -vuo­si 2014 on Suo­men, Ve­nä­jän ja Vi­ron yh­tei­nen oh­jel­ma, joka sy­ven­tää kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, yh­den­mu­kais­taa mai­den tut­ki­mus- ja seu­ran­ta­me­ne­tel­miä, sekä pa­ran­taa meri­alue­suun­nit­te­lua ja me­ren­ku­lun tur­val­li­suut­ta. Tee­ma­vuo­den moni­puo­li­set ylei­sö­ta­pah­tu­mat, kurs­sit ja ko­kouk­set nos­ta­vat Suo­men­lah­den meri­luon­non ti­lan ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­väs­ti esiin.

Tee­ma­vuo­den jär­jes­tä­mi­sen tär­keim­pä­nä mo­tii­vi­na on sen tuo­ma lisä­arvo jo me­neil­lään ole­vaan tut­ki­mus- ja suo­je­lu­työ­hön, ku­ten laa­jo­jen tie­to­ko­ko­nai­suuk­sien luo­mi­nen. Ko­ko­nai­suuk­sia voi­daan tuot­taa vain yh­teis­ten, moni- ja poik­ki­tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­oh­jel­mien avul­la. Yh­teis­työs­sä suun­ni­tel­lut seu­ran­ta­me­ne­tel­mät mah­dol­lis­ta­vat en­tis­tä luo­tet­ta­vam­mat ar­vi­ot Suo­men­lah­den meri­ym­pä­ris­tön ti­lan ke­hit­ty­mi­ses­tä. Li­säk­si Suo­men­lah­den koko­nais­val­tai­seen hoi­toon ja käyt­töön au­ke­nee uu­sia mah­dol­li­suuk­sia so­vel­ta­mal­la tee­ma­vuo­den tuot­ta­maa uu­sin­ta tut­ki­mus­tie­toa ym­pä­ris­tön­suo­je­luun, eri­tyi­ses­ti Itä­me­ren suo­je­lun toi­men­pide­oh­jel­maan ja EU:n di­rek­tii­vien to­teut­ta­mi­seen, liit­ty­väs­sä pää­tök­sen­te­os­sa.

Suo­men­lah­ti-vuo­den tu­lok­set esi­te­tään mo­nis­sa muo­dois­sa: päät­tä­jil­le rää­tä­löi­dyt tie­to­pa­ke­tit, tie­teel­li­set jul­kai­sut, yleis­kie­li­set ar­tik­ke­lit, sekä esi­tel­mät ja ko­kouk­set ta­voit­ta­vat päät­tä­jät, tut­ki­jat ja suu­ren ylei­sön. Kei­hään­kär­ke­nä on ly­hyt ja yti­me­käs Suo­men­lah­ti-ju­lis­tus, jos­sa ku­va­taan kes­kei­sim­mät Suo­men­lah­den meri­ym­pä­ris­tön ter­vey­den pa­ran­ta­mi­sek­si tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet, ja luo­daan suun­ta­vii­vat Suo­men­lah­den suo­je­luun ja kes­tä­vään käyt­töön vuo­teen 2021 saak­ka. Ju­lis­tus tu­lee si­tout­ta­maan kaik­ki kol­me maa­ta po­liit­ti­sel­la ta­sol­la Suo­men­lah­den ym­pä­ris­tön suo­je­luun ja meri­a­lu­een kes­tä­vään käyt­töön. Ak­tii­vi­nen kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ po­liit­ti­sel­la ja hal­lin­nol­li­sel­la ta­sol­la tu­lee myös li­sää­mään po­liit­tis­ta va­kaut­ta alu­eel­la.

Lisä­tie­to­ja:

http://www.gof2014.fi/fi/

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013