Maailman vesipäivä jälleen maaliskuussa

Suo­men Vesi­yh­dis­tys ry:n juh­la­se­mi­naa­ri

Kan­sain­vä­lis­tä maa­il­man vesi­päi­vää vie­te­tään vuo­sit­tain maa­lis­kuun 22. päi­vä­nä. Vesi­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä ih­mis­ten tie­toi­suut­ta puh­taan ve­den tär­key­des­tä sekä ve­den mää­räs­tä ja laa­dus­ta koko maa­pal­lol­la. Kan­sain­vä­li­nen vesi­päi­vä sai al­kun­sa vuon­na 1992 YK:n ym­pä­ris­tö- ja ke­hi­tys­kon­fe­rens­sis­sa. Tä­män vuo­den tee­ma­na on vesi­yh­teis­työ.

Maa­il­man vesi­päi­vän juh­la­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään 22.3.2013 klo 13:00-17:00 sekä cock­tail­ti­lai­suus klo 17:00-19:00. Paik­ka­na on Por­voon Tai­de­teh­das osoit­tees­sa Län­ti­nen Alek­san­te­rin­katu 1, 06100 Por­voo. Juh­la­se­mi­naa­rin jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Suo­men Vesi­yh­dis­tys ry ja Por­voon vesi, joka juh­lii se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä 100-vuotista tai­val­taan.

Se­mi­naa­ris­sa pu­hu­ji­na ovat kans­li­a­pääl­lik­kö Han­ne­le Pok­ka, pro­fes­so­ri Pert­ti Seuna, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ris­to Saa­ri­nen, do­sent­ti Ta­pio Kat­ko, pää­sih­tee­ri San­ni Man­ni­nen Johansen, eri­kois­tut­ki­ja Sep­po Knuut­ti­la, yli-in­si­nöö­ri Ka­ler­vo Jolma ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Kat­ri Meh­to­nen. Pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii ym­pä­ris­tö­neu­vos Ta­pio Ko­va­nen. Cock­tail-ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä ja­e­taan kir­jal­li­suus- ja ju­ni­o­ri­vesi­pal­kin­not.

Se­mi­naa­rin oh­jel­ma, lisä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet: http://www.vvy.fi/files/2638/KUT­SU_-_Juh­la­se­mi­naa­riin_Por­voo.pdf

Vesi­päi­vän kam­pan­ja Facebookissa

Joka päi­vä on vesi­päi­vä –facebook si­vul­la kir­joit­ta­jat ker­to­vat ve­des­tä ja sii­tä, mi­ten hyvä vesi­huol­to tur­vaa toi­mi­van ar­jen. Si­vua päi­vi­te­tään ak­tii­vi­ses­ti 1.2. – 30.3.2013. Päi­vit­tä­ji­nä toi­mii Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­sen jä­sen­lai­tok­sil­ta koot­tu päi­vit­tä­jä­tii­mi.

Facebook si­vul­la tu­lee ole­maan tie­toa Maa­il­man vesi­päi­väs­tä 22.3. sekä suo­ma­lai­sen hana­ve­den laa­duk­kuu­des­ta ja ve­den­toi­mi­tuk­sen liit­ty­väs­tä pal­ve­lus­ta.

Joka päi­vä on vesi­päi­vä –sivu on osoit­tees­sa

http://www.facebook.com/pages/Joka-päi­vä-on-vesi­päi­vä/533244716700243

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013