Kasvinsuojeluaineiden riskit arvioitiin uudelleen

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to (Tukes) on muut­ta­nut ruis­ku­tet­ta­vien kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den suo­ja­e­täi­syyk­siä ve­sis­tös­tä. Muu­tok­set joh­tu­vat Tukesin kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­le te­ke­mis­tä ris­kin­ar­vi­oin­neis­ta, jois­sa Suo­mes­sa käy­tet­tä­vien kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den vaa­ral­li­suus ve­sis­tön kas­veil­le ja eläi­mil­le on ar­vi­oi­tu uu­del­leen. Tukes ke­hot­taa vil­je­li­jöi­tä tar­kis­ta­maan käyt­tä­mien­sä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den uu­det suo­ja­e­täi­syy­det Tukesin verk­ko­si­vuil­la ole­vas­ta val­mis­tei­den kas­vin­suo­je­lu­aine­re­kis­te­ris­tä, kos­ka uu­det suo­ja­e­täi­syy­det ei­vät ehdi vie­lä täl­le ke­vääl­le myyn­ti­pääl­lys­ten teks­tei­hin.

Tukes suo­sit­te­lee vil­je­li­jöi­tä ot­ta­maan uu­det suo­ja­e­täi­syy­det käyt­töön jo vil­je­ly­kau­si­na 2013–2014. Pa­kol­li­sek­si uu­sien suo­ja­e­täi­syyk­sien nou­dat­ta­mi­nen tu­lee kas­vu­kau­del­la 2015. Ai­em­min kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den suo­ja­e­täi­syy­det ve­sis­tös­tä on ase­tet­tu ai­nei­den myr­kyl­li­syy­den poh­jal­ta. Nyt Tukes on mää­ri­tel­lyt suo­ja­e­täi­syy­det te­ke­mäl­lä jo­kai­ses­ta ai­nees­ta ris­kin­ar­vi­on, jos­sa ote­taan ai­neen myr­kyl­li­syy­den li­säk­si huo­mi­oon kas­vin­suo­je­lu­ai­neen käyt­tö­mää­rä heh­taa­ria koh­den ja ar­vi­oi­tu tuu­li­kul­keu­ma. Vas­taa­va suo­ja­e­täi­syyk­sien ar­vi­oin­ti­tapa on käy­tös­sä myös use­as­sa muus­sa Eu­roo­pan maas­sa.

Uu­dis­tuk­ses­sa on myös otet­tu käyt­töön tuu­li­kul­keu­maa alen­ta­vat suut­ti­met ris­kin­hal­lin­ta­kei­no­na, ja nii­den käyt­tö on pa­kol­lis­ta joi­ta­kin val­mis­tei­ta käy­tet­tä­es­sä.

”Ym­pä­ris­tön suo­je­lun kan­nal­ta on erit­täin hyvä, että uu­dis­tuk­sen myö­tä sel­väs­ti pie­nem­mät ve­sis­töt tu­le­vat suo­je­lun pii­riin. Li­säk­si myös niil­lä val­mis­teil­la, joil­la edel­ly­te­tään tuu­li­kul­keu­maa alen­ta­vien suut­ti­mien käyt­töä, ve­sis­tö­jen kuor­mit­tu­mis­ta saa­daan pie­nen­net­tyä en­ti­ses­tä”, yli­tar­kas­ta­ja Le­o­na Mattsoff Tukesista sa­noo.

Lisä­tie­to­ja:  http://www.tukes.fi/vesistorajoitus

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013