Itämerisäätiön palkinto Seppo Knuuttilalle

Itä­meri­sää­ti­ön val­tuus­kun­ta päät­ti vuo­si­ko­kouk­ses­saan myön­tää joka­vuo­ti­sen Itä­meri­pal­kin­ton­sa eri­kois­tut­ki­ja Sep­po Knuut­ti­lal­le hä­nen yli 20 vuot­ta jat­ku­nees­ta omis­tau­tu­nees­ta ja sit­ke­äs­tä työs­tään Itä­me­ren hy­väk­si. Val­tuus­kun­ta myön­si myös Ah­ve­nan­maa-pal­kin­non ka­lan­kas­vat­ta­ja Sixten Sjö­blo­mil­le esi­mer­kil­li­ses­tä ta­vas­ta hyö­dyn­tää sivu­tuo­tet­ta re­surs­si­na. Pal­kin­to­jen koko­nais­sum­ma on 23 000 €. Itä­meri­sää­ti­ön val­tuus­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, Ah­ve­nan­maan maa­her­ra Pe­ter Lindbäck, jul­kis­ti vuo­den pal­kin­non­saa­jat Maa­ri­an­ha­mi­nas­sa pi­de­tys­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa. Pal­kin­to­jen­jako­ti­lai­suus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 18. tou­ko­kuu­ta Maa­ri­an­ha­mi­nas­sa.

Eri­kois­tut­ki­ja Sep­po Knuut­ti­la Hel­sin­gis­tä saa 20 000 eu­ron pal­kin­non yli 20 vuot­ta jat­ku­nees­ta omis­tau­tu­nees­ta ja sit­ke­äs­tä työs­tä Itä­me­ren hy­väk­si sekä sii­tä mi­ten hän on ha­vain­nol­lis­ta­nut Itä­me­ren ym­pä­ris­tö­on­gel­mia. Knuut­ti­la on toi­mi­nut sekä kan­sal­li­ses­ti että kan­sain­vä­li­ses­ti kar­toit­ta­en pääs­tö­läh­tei­tä ja löy­tä­en rat­kai­su­ja Itä­me­ren ra­vin­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si. Hän on myös saa­nut ar­vos­tus­ta ta­vas­taan po­pu­la­ri­soi­da ja vi­su­a­li­soi­da vai­ke­a­sel­kois­ta tie­toa ra­vin­ne­pääs­töis­tä, nii­den ai­heut­ta­jis­ta ja toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­sis­ta sekä suu­rel­le ylei­söl­le että po­liit­ti­sil­le päät­tä­jil­le.

Ka­lan­kas­vat­ta­ja Sixten Sjö­blom Ec­ke­rös­tä, Ah­ve­nan­maal­ta, saa 3 000 eu­ron pal­kin­non aloit­tees­taan teh­dä bio­die­se­liä ka­lan­per­kuu­jät­tees­tä. Hän on esi­mer­kil­li­sel­lä ta­val­la näyt­tä­nyt mi­ten tuo­tan­to­jä­tet­tä voi hyö­dyn­tää re­surs­si­na in­no­va­tii­vi­sel­la ta­val­la. Il­mas­to­ys­tä­väl­lis­tä bio­die­se­liä käy­te­tään polt­to­ai­nee­na Maa­ri­an­ha­mi­nan pai­kal­lis­bus­seis­sa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013