Vesihuoltolain uudistus lausunnolla

Vesi­huol­to­lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mi­nen ete­nee ja luon­nos vesi­huol­to­lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­ses­ta on lä­he­tet­ty lau­sut­ta­vak­si. Lau­sun­not eh­do­tuk­ses­ta pyy­de­tään toi­mit­ta­maan maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öön vii­meis­tään 12.3.2013 säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la kir­jaa­mo@mmm.fi tai kir­jal­li­ses­ti osoit­teel­la PL 30, 00023 Val­ti­o­neu­vos­to.

Mi­nis­te­riö jär­jes­tää kuu­le­mis­ti­lai­suu­den, jos­sa on mah­dol­li­suus ot­taa eh­do­tuk­seen kan­taa. Ti­lai­suus jär­jes­te­tään tiis­tai­na 5.3.2013 klo 13 – 15 osoit­tees­sa Snell­ma­nin­katu 5, Hel­sin­ki (sisä­piha, ra­vin­to­la Piha­pa­vil­jon­ki). Kuu­le­mis­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­via pyy­de­tään esit­tä­mään kan­nan­ot­ton­sa eh­do­tuk­seen tii­viis­sä pu­heen­vuo­rois­sa ja jät­tä­mään kan­nan­otto myös kir­jal­li­se­na. Ti­lai­suu­teen pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan ja sa­mal­la il­moit­ta­maan mah­dol­li­ses­ta val­mis­tel­lun pu­heen­vuo­ron käyt­tä­mi­ses­tä vii­meis­tään 27.2.2013 sih­tee­ri Tuu­li Sala­ka­ril­le säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la: tuu­li.sala­kari@mmm.fi

Vesi­huol­to­lain uu­dis­tuk­sel­la ha­lu­taan var­mis­taa ve­den toi­mit­ta­mi­nen ja jäte­ve­sien vie­mä­röin­ti kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Tar­koi­tuk­se­na on myös li­sä­tä va­lin­nan­va­paut­ta haja-asu­tus­a­lu­ei­den vesi­huol­los­sa. Li­säk­si tor­jut­tai­siin sade- ja su­la­mis­ve­sis­tä ai­heu­tu­via hait­to­ja. Seu­raa­vas­sa eh­do­tuk­sen kes­kei­set koh­dat.

Vesi­huol­to­lai­tos­ten tu­li­si esi­tyk­sen mu­kaan laa­tia suun­ni­tel­ma va­rau­tu­mi­ses­ta vesi­huol­lon häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin. Jos vesi­huol­to oli­si kes­key­ty­nee­nä yli 12 tun­tia, tu­li­si lai­tok­sen mak­saa asi­ak­kaal­le va­ki­o­hy­vi­tys. Lai­tok­sen tu­li­si olla sel­vil­lä ver­kos­to­jen­sa kun­nos­ta, ja kun­nos­sa­pito tu­li­si kat­taa asi­ak­kail­ta pe­rit­tä­vil­lä mak­suil­la. Vesi­huol­to­lai­tok­sen ta­lou­den­pito ja mak­su­jen käyt­tö ha­lu­taan ny­kyis­tä läpi­nä­ky­väm­mäk­si.

Taa­ja­mien ulko­puo­lel­la si­jait­se­vaa kiin­teis­töä ei tar­vit­si­si liit­tää vesi­huol­to­lai­tok­sen ver­kos­toon, jos sil­lä on ol­lut asi­an­mu­kai­nen vesi­huol­to en­nen kiin­teis­tön saat­ta­mis­ta lai­tok­sen toi­min­ta-alu­een pii­riin. Taa­ja­man ulko­puo­lel­la si­jait­se­vaa va­paa-ajan­kiin­teis­töä ei tar­vit­si­si liit­tää lai­tok­sen vie­mä­ri­ver­kos­toon, jos kiin­teis­töl­lä ei ole vesi­käy­mä­lää. Tar­koi­tuk­se­na on, että vesi­huol­to­lai­tos var­mis­tai­si kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien tar­peen ja ha­luk­kuu­den ver­kos­toon liit­ty­mi­seen en­nen ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mis­ta.

Kun­nan tu­li­si suun­ni­tel­la ja jär­jes­tää hule­ve­sien eli sade- ja su­la­mis­ve­sien hal­lin­ta ase­ma­kaa­va-alu­eil­la. Tar­koi­tuk­se­na on, että hule­ve­siä ei pel­käs­tään vie­mä­röi­täi­si, vaan joh­det­tai­siin maan pin­nal­la ja imey­tet­täi­siin maa­han. Tämä on tar­peen, jot­ta voi­daan eh­käis­tä taa­ja­ma­tul­via rank­ka­sa­teil­la. Kun­ta voi­si pe­riä hule­ve­sien hal­lin­nas­ta mak­su­ja.

Li­säk­si kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa mark­ki­noil­la toi­mi­va kun­nal­li­nen vesi­huol­to­lai­tos pi­täi­si yh­ti­öit­tää. Kil­pai­lu­ti­lan­ne voi­si olla ky­sy­myk­ses­sä, jos kun­nal­li­nen lai­tos esi­mer­kik­si toi­mit­tai­si toi­sil­le vesi­huol­to­lai­tok­sil­le pal­ve­lu­jaan tai hoi­tai­si nii­den ver­kos­to­ja. Kun­ta voi­si edel­leen omis­taa yh­ti­öi­tet­tä­vän lai­tok­sen.

Muu­tok­sia eh­do­te­taan sekä vesi­huol­to­la­kiin että maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­la­kiin. Hal­li­tuk­sen esi­tys on mää­rä an­taa edus­kun­nal­le tä­män vuo­den ai­ka­na ja lain­muu­tok­set tu­li­si­vat voi­maan vuo­den 2014 alus­ta.

Eh­do­tus hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si on saa­ta­vil­la maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön verk­ko­sivuilta osoit­tees­ta http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lau­sun­nol­la.html (www.mmm.fi => lau­sun­nol­la).

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013