Kemiran säästöohjelma etenee

Ke­mi­ran lii­ke­toi­min­ta ke­hit­tyi ti­lin­pää­tös­tie­to­jen mu­kaan va­kaas­ti vuon­na 2012. Lii­ke­vaih­to kas­voi 2 % 2241 mil­joo­naan eu­roon ja lii­ke­voit­to en­nen ker­ta­luon­tei­sia eriä säi­lyi noin 7 % lii­ke­vaih­dos­sa. Uu­del­leen­jär­jes­te­ly­oh­jel­man kus­tan­nuk­set ra­sit­ti­vat lop­pu­vuon­na tu­los­ke­hi­tys­tä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Wolf­gang Büchele nä­kee Ke­mi­ran lii­ke­toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ole­van muu­tok­ses­sa. Ke­mi­ran tu­lok­sen odo­te­taan kään­ty­vän sel­väl­le nou­su-ural­le uu­del­leen­jär­jes­te­ly­oh­jel­man pa­ran­ta­es­sa yh­ti­ön te­hok­kuut­ta.

”Ke­mi­ran kil­pai­lu­ym­pä­ris­tös­sä al­koi ta­pah­tua mer­kit­tä­viä muu­tok­sia vuon­na 2012. Isot kan­sain­vä­li­set kil­pai­li­jat il­moit­ti­vat siir­ty­mi­ses­tään koh­ti ve­den laa­dun ja mää­rän hal­lin­taa ku­ten myös öljy- ja kaa­su­a­laan liit­ty­vään lii­ke­toi­min­taan. Tämä on to­teu­tet­tu joko mää­rit­te­le­mäl­lä uu­sia stra­te­gi­oi­ta tai te­ke­mäl­lä iso­ja yri­tys­os­to­ja ky­sei­sil­lä mark­ki­noil­la. Vuon­na 2013 jat­kam­me ”Fit for Growth” -kus­tan­nus­sääs­tö­oh­jel­man to­teut­ta­mis­ta, mut­ta kas­vu siir­tyy jäl­leen Ke­mi­ran huo­mi­on kes­ki­pis­tee­seen. Odo­tam­me lii­ke­vaih­don pai­kal­li­sis­sa va­luu­tois­sa yri­tys­myyn­nit pois lu­kien ole­van jon­kin ver­ran kor­ke­am­pi ja lii­ke­voi­ton il­man ker­ta­luon­tei­sia eriä ole­van mer­kit­tä­väs­ti kor­ke­am­pi kuin vuon­na 2012”, sa­noo Büchele Ke­mi­ran ti­lin­pää­tös­tie­dot­tees­sa.

Ke­mi­ran ”Fit for Growth” –oh­jel­ma eden­nyt suun­ni­tel­mien mu­kaan. Oh­jel­man kus­tan­nus­sääs­tö­ta­voi­te on 60 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa ja ta­voit­tee­na on saa­vut­taa 10 % lii­ke­voit­to­taso vuo­teen 2014 men­nes­sä. Yh­ti­ön mu­kaan oh­jel­man täy­tän­töön­pano voi joh­taa enin­tään 600 työ­pai­kan vä­hen­tä­mi­seen maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Suo­mes­sa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na vä­hen­nys­mää­rä on 152 työn­te­ki­jää. Li­säk­si Suo­mes­sa ar­vi­oi­daan mah­dol­li­sia ul­kois­ta­mis­tar­pei­ta. Ke­mi­ran pal­ve­luk­ses­sa oli jou­lu­kuun 2012 lo­pus­sa yh­teen­sä 4 857 työn­te­ki­jää.

Ke­mi­ra ai­koo jat­kaa va­lit­tua ve­teen kes­kit­ty­vää stra­te­gi­aa ja hyö­dyn­tää vah­vuuk­si­aan, jois­ta kes­kei­nen on vesi­alan osaa­mi­nen.

”Kas­vun läh­tö­koh­ta­na ovat ve­den mää­rän ja laa­dun hal­lin­ta­ke­mi­kaa­lien mark­ki­noi­den laa­je­ne­mi­nen ja Ke­mi­ran vah­va osaa­mi­nen alal­la. Sy­ve­ne­vä vesi­pula, tiu­ken­tu­va lain­sää­dän­tö ja asi­ak­kai­den oman toi­min­nan te­hos­ta­mis­tar­peet an­ta­vat Ke­mi­ral­le mah­dol­li­suuk­sia uu­sien vesi­so­vel­lus­ten ke­hit­tä­mi­seen, sekä ny­kyi­sil­le että uu­sil­le asi­ak­kail­le. Pa­nos­tus tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­toi­min­taan on kes­kei­nen osa Ke­mi­ran stra­te­gi­aa. Ke­mi­ran tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä on uu­sien in­no­va­tii­vis­ten tek­no­lo­gi­oi­den ke­hit­tä­mi­nen ja kau­pal­lis­ta­mi­nen Ke­mi­ran asi­ak­kail­le kai­kil­la olen­nai­sil­la mark­ki­noil­la”, tie­dot­tees­sa ar­vi­oi­daan.

Ke­mi­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Wolf­gang Büchele.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHel­mi­kuu 201321.2.2013