VesiHave-hankkeen loppuraportti julkaistu

Vesitalouden hallintaa vesiensuojelussa on tutkittu VesiHave -hankkeessa vuosina 2018–2020, ja tutkimus jatkuu VesiHave 2 -hankkeessa vuosina 2021-2020 osana maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan edistämistä. Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa (VesiHave) – Loppuraportti 2021 on julkaistu Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteena 35, ja sen voi ladata tästä.

Jatkohankkeessa tutkitaan edelleen, voidaanko peltoalueiden vesistökuormitusta vähentää ja pellon tuottokykyä nostaa täydennysojituksella, säätösalaojituksella/salaojakastelulla ja valtaojan padotuksella. Säätösalaojituksen vaikutuksia peltoalueen hydrologiaan eri ilmastoskenaariossa on tarkasteltu matemaattisella mallinnuksella. Lisäksi selvitetään huonotuottoisen peltoalueen maan rakenteen parantamista biologisella ja mekaanisella kuohkeutuksella sekä satotason nostoa fosforilannoituksella. Kokeellinen tutkimus toteutettiin Sievissä ja Jokioisissa sijaitsevilla koekentillä.

Jatkohankkeessa jatketaan edelleen mittauksia koekentillä ja Sievin säätökoekenttää instrumentoidaan lisää. Koepellolle asennetaan antureita maan kosteuden mittaamista varten. Mittauskaivoon asennetaan jatkuvatoimiset anturit salaojien valumavesien nitraattipitoisuuden, sähkönjohtavuuden sekä lämpötilan mittaamiseksi. Altakastelua tehostetaan aurinkokennotoimisella pumpulla. Perus- ja paikalliskuivatuksen vuorovaikutuksen ja optimaalinen säätö tutkitaan matemaattisella mallinnuksella.

Tutkimus toteutetaan yhteistutkimushankkeena, jonka osapuolet ovat: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus (Luke), Aalto yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö sr. Salaojituksen tutkimusyhdistys ry vastaa hankkeesta ja koordinoi sen toteutusta. Rahoittajia ovat ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry (2018-2020) sekä tutkimukseen osallistuvat tahot.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 202130.5.2021