Uusi selvitys arvioi soidensuojelun etenemistä ja tarvittavia jatkoaskelia

Ympäristöministeriön asettama soidensuojelutyöryhmä teki vuonna 2015 ehdotuksen soidensuojelun täydentämisestä. Ehdotus sisälsi 755 luonnonarvoiltaan merkittävää ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävää suoaluetta, yhteispinta-alaltaan noin 117 000 hehtaaria. Uusi selvitys tarkastelee soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana.

Suomen suoluonnon tila on heikentynyt pääosin ojitusten vuoksi, ja yli puolet suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa suojeltujen soiden osuus on vain muutamia prosentteja ja ojituksen osuus yli 75 prosenttia suoalasta.

Juuri ilmestyneessä tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisten paikkatietoaineistojen avulla soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana, ja arvioidaan vapaaehtoisten suojelukeinojen vaikuttavuutta. Lisäksi tarkastellaan kohteiden ja niiden lähiympäristön tilassa tapahtuneita muutoksia.

Vuonna 2015 valmistuneen täydennysehdotuksen jälkeen ehdotuksessa mukana olevien kohteiden tilassa on tapahtunut muutoksia. Kohteille on tehty hakkuuilmoituksia noin 3 500 hehtaarin alalle. Muita kohteiden tilaan heikentävästi vaikuttavia muutoksia ovat olleet kunnostusojitukset ja metsäteiden parannukset. Suojeltujen kohteiden ojitettuja osia on toisaalta ennallistettu noin 500 ha.

Keskeisimmät toimet soidensuojelun edistämiseksi jatkossa ovat riittävän rahoituksen ja henkilöresurssin turvaaminen ELY-keskuksissa soidensuojelun toteutukseen, soidensuojelun vapaaehtoisen toteutuksen keinovalikoiman monipuolistaminen ja eri keinojen vaikuttavuuden tutkimus, viestinnän lisääminen sekä suojeltujen soiden verkoston täydentäminen myös muilla kuin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilla.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 202130.5.2021